Aktuality

Ilustrační obrázek - Občané využili nabídky nákupu Dluhopisu Republiky a pořídili si dluhopisy za více než 41,1 mld. Kč

Vydáno

Občané využili nabídky nákupu Dluhopisu Republiky a pořídili si dluhopisy za více než 41,1 mld. Kč

K 3. 1. 2022 byly na majetkové účty občanů připsány Dluhopisy Republiky upsané v rámci 13. upisovacího období probíhajícího od 20. září 2021 do 23. prosince 2021 v celkové jmenovité hodnotě 41 131 070 291 Kč. Jedná se tak o naprosto rekordní výsledek úpisu od spuštění prodeje státních dluhopisů občanům.

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů.

Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu:

Máte-li elektronický přístup ke správě majetkového účtu již zřízen, pak můžete Dluhopis Republiky pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou Osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání nebo se přihlásit prostřednictvím Vaší Identity občana s využitím prostředku na úrovni záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, bankovní identita).

V případě, že Vám elektronický přístup ke správě majetkového účtu, který Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu, dosud nebyl zřízen, můžete si jej zřídit plně online prostřednictvím své Identity občana nebo osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů. Podrobné informace k postupu jeho zřízení naleznete v sekci Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Osobně na pobočce smluvního distributora:

Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat taktéž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Podáním Žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu, který Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje (Osobní číslo a PIN) obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Alternativou k výše uvedeným přihlašovacím údajům je možnost přihlášení prostřednictvím Vaší Identity občana s využitím prostředku na úrovni záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, bankovní identita).

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

Česká spořitelna, a.s.:

  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta
  • Ilustrace dopadu nákladů na návratnost investice

Československá obchodní banka, a. s.:

  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky

V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, je upisovatel povinen podat Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více Žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají. Je-li Žádost o úpis podávána na pobočce smluvního distributora a hodnota upisovaných dluhopisů přesáhne výše uvedenou částku, pak je k podpisu předložen příslušný formulář Čestného prohlášení.

K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

2. krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 27. 12. 2021.

V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Okamžikem připsání ceny upisovaných státních dluhopisů na platební účet k tomu určený se Žádost o úpis stává ze strany upisovatele platnou, závaznou a neodvolatelnou. Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 27. 12. 2021, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, kde je rovněž možné opětovně zobrazit platební údaje pro zaslání peněžních prostředků na úhradu ceny pořizovaných dluhopisů, a to pod horizontální záložkou „Požadavky“, kde je třeba ve sloupci „Druh požadavku“ kliknout na příslušný požadavek na úpis.

3. krok

K 3. 1. 2022 budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

další fáze

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 80,1
Počet držitelů 71 018
Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 71 018
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 500 000
Průměrný věk držitele* (roky) 56,0
Podíl na celkovém státním dluhu (%) 3,2

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 3. 1. 2022
  • publikováno 6. 1. 2022
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní fixní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126 0
DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 13992 0 91485 0 294

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
Dluhopis Republiky - reinvestiční 6,1
Dluhopis Republiky - proti-inflační 93,7
Dluhopis Republiky - fixní 0,2

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 3,2
31-40 let 7,4
41-50 let 22,9
51-60 let 28,3
61-70 let 26,1
71-80 let 11
81 a více let 1,2

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 2924 7819 8483 7123 5022 10904 2291 2044 1820 1010 4621 9083 3101 1344 1073 1440 700 41
Kumulovaná četnost (v %) 4,1 15,2 27,1 37,2 44,3 59,7 62,9 65,8 68,4 69,8 76,3 89,1 93,5 95,4 96,9 99 99,9 100

Distribuční místa

Zvolte kraj

Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Logo - Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

Telefonní informační linka: 800 207 207 (po – pá, 8 – 17)

Obec Ulice PSČ
Olomouc třída Svobody 401/19 779 00
Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
Přerov Palackého 2882/16 751 52
Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
Logo - ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky

ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky

Telefonní informační linka: 800 188 188 (po – pá, 8 – 17)

Obec Ulice PSČ
Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Přerov Čechova 1005/4 750 02
Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Logo - ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

Telefonní informační linka: 800 188 188 (po – pá, 8 – 17)

Obec Ulice PSČ
Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
Olomouc Riegrova 372/4 779 00
Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Přerov Čechova 1005/4 750 02
Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
Zábřeh náměstí Osvobození 259/11 789 01

Elektronický přístup

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného elektronického přístupu podávat požadavky na úpis, převod či předčasné splacení státních dluhopisů bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky smluvního distributora. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, doručovací adresa apod. Podrobnější informace k funkcionalitám elektronického přístupu naleznete na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Funkcionality elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je možné zřídit několika způsoby v závislosti na tom, zda jste vlastnil/a některou z předchozích emisí státních dluhopisů či nikoliv. Přehled možností zřízení elektronického přístupu je zobrazen v níže uvedeném diagramu.

Diagram - Jak zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu?

Registraci nového uživatele, který dosud nemá zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, je možné provést plně elektronickou cestou prostřednictvím portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci Identity občana - s využitím prostředku na úrovni vysoká, např. eObčanka. Zřízení majetkového účtu spolu s elektronickým přístupem k jeho správě je též možné zařídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů podáním příslušné žádosti. Detailní postup registrace nového uživatele je uveden na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – nejsem vlastníkem žádných státních dluhopisů.

Pokud jste již vlastnil/a některou emisi státních dluhopisů určených pro občany a byl Vám již tedy zřízen majetkový účet vedený v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, ale dosud Vám nebyl zřízen elektronický přístup k jeho správě, naleznete bližší informace k možnostem jeho zřízení na internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – vlastnil/a jsem předchozí emise státních dluhopisů.

V případě, že Vám byl elektronický přístup ke správě majetkového účtu již zřízen, je možné pro přihlášení využít již přidělené Osobní číslo a PIN. Pokud tyto údaje nemáte k dispozici, je možné rovněž využít přihlášení prostřednictvím Vaší Identity občana, a to prostředkem s úrovní záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu). Postup přihlašování k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu je uveden internetové stránce Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu > Přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu. Pro přihlášení klikněte na níže uvedený Majetkový účet červeně označený.

Majetkový účet