odbor 10 - Kabinet ministra

Odbor zajišťuje organizaci, koordinaci a vytváření pracovních podmínek ministra. Zpracovává komplexní politické, ekonomické, právní a jiné analýzy pro potřeby ministra. Zajišťuje styk ministerstva s Parlamentem, Úřadem vlády ČR a s ostatními vládními orgány, s veřejností a médii.

ilustrace

Odbor zajišťuje organizaci, koordinaci, vytváření a zajištění pracovních podmínek ministra při plnění jeho úkolů tím, že zpracovává a vede týdenní časový plán ministra, zajišťuje komplexně protokolární a organizační výkon ústavních pravomocí ministra, oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, koordinuje spolupráci s ostatními útvary a OSS, zajišťuje organizačně a administrativně porady ministra, jakož i činnost dalších poradních orgánů vedených ministrem (komise, operativní porady), vyřizuje a eviduje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy, organizuje přijetí návštěv u ministra, organizačně se podílí na přípravě podkladů.Zajišťuje styk ministerstva s Parlamentem, Úřadem vlády ČR a s ostatními vládními orgány.

Zajišťuje styk ministerstva s veřejností a médii, zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zodpovídá za celkový obsah a strukturu internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva. Zajišťuje organizačně a administrativně činnost Redakční rady. Organizuje, koordinuje a zajišťuje poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťuje organizačně a administrativně činnost porady vedení ministerstva jako stálého poradního orgánu ministra; vyhotovuje zápisy z jejího jednání, eviduje a kontroluje plnění přijatých závěrů.

Zajišťuje činnosti národního koordinátora zavedení eura a činnost NKS na základě usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510, kterým je ministerstvu uložena hlavní gesce pro oblast příprav na zavedení eura, a na základě usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 972, kterým je členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů uloženo zajistit v rámci svých institucí nezbytné podmínky pro efektivní komunikaci a spolupráci při přípravě na zavedení eura v ČR. Zajišťuje koordinaci celkových praktických příprav na zavedení eura v ČR a působí jako Organizační výbor NKS. Zajišťuje protokolární a tlumočnickou činnost pro potřeby ministerstva.

Zpracovává komplexní politické, ekonomické, právní a jiné analýzy pro potřeby ministra na základě informací o činnosti OSS a orgánů samosprávy, politických stran ekonomických subjektů, odborových i jiných společenských organizací, včetně organizačního zajišťování zpracovávání podkladů pro zahraničně politická jednání a vystoupení ministra, a provádí expertní konzultační činnosti pro ministra k vrcholným odborným ekonomickým a politickým problémům.