odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Odbor zodpovídá za provoz obchodních činností státu spojených s řízením státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v působnosti odboru a s řízením likvidity souhrnného účtu státní pokladny...

ilustrace

Odbor zodpovídá za provoz obchodních činností státu spojených s řízením státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v působnosti odboru a s řízením likvidity souhrnného účtu státní pokladny. Tvoří koncepci politiky finančního trhu v těchto oblastech.

Provádí krátkodobé a dlouhodobé financování státu, zajišťuje denní solventní pozici státu prováděním operací na peněžním trhu a investováním zůstatků souhrnného účtu státní pokladny, zpracovává emisní a dluhovou strategii státu v návaznosti na definovanou střednědobou fiskální a finanční politiku, řídí rizika dluhového portfolia a aktivních portfolií ve své působnosti a spravuje rozpočtové kapitoly Státní dluh a Operace státních finančních aktiv.

Při zabezpečování těchto činností vydává a prodává státní dluhopisy, zajišťuje úhrady veškerých úrokových výdajů a ostatních souvisejících nákladů dluhové služby a splácí jistiny splatných dluhopisů a přijatých úvěrů. Připravuje emisní kalendáře pro jednotlivé trhy a prodává v aukcích státní dluhopisy. Provádí zpětné odkupy státních dluhopisů a výměny státních dluhopisů. Plánuje, připravuje a sjednává bankovní úvěry, vede jejich evidenci, zabezpečuje jejich vyhodnocování a komplexní správu.

Analyzuje data o finančních trzích, provádí kvantitativní analýzy scénářů, testování dluhového portfolia, simuluje očekávané úrokové náklady státu a analyzuje časové řady jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu. Koncipuje návrh dluhové a emisní strategie, stanovuje její priority, vypracovává strategické směrnice a stanovuje limity pro jednotlivá rizika. Podílí se na koordinaci politiky řízení dluhu s měnovou a fiskální politikou. Řídí portfolio státních dluhopisů, řídí jednotlivá rizika portfolia státních dluhopisů a vytváří a zajišťuje portfolio státních dluhopisů pomocí realizace vhodných finančních derivátových nástrojů. Provádí řízení úvěrů, státních záruk a ostatních podmíněných závazků přímo nebo ve smyslu governance. Spravuje státní půjčky a návratné finanční výpomoci poskytované ze státních finančních aktiv a pohledávky ze státních záruk realizovaných ze státních finančních aktiv.

Dodává statistické informace o dluhové službě mezinárodním organizacím a ČSÚ. Zúčastňuje se jednání o ratingovém hodnocení ČR. Vykonává koncepční činnost a veškerou operativní agendu spojenou se zabezpečováním úkolů ministerstva vůči vybraným mezinárodním finančním institucím, jejichž je členem, tj. EIB a CEB, a s nimiž má zvláštní smlouvy, tj. Nordické investiční bance (dále jen „NIB“) a Kreditanstald für Weideraufbau (dále jen „KfW“).

Podílí se z věcného hlediska své působnosti na tvorbě legislativy související s emisní činností a ostatními operacemi státu na finančním trhu, řízením státního dluhu, finančního majetku a likvidity státní pokladny. Zajišťuje archivaci příslušných dokladů ve vztahu k dluhopisům emitovaným bývalou ČKA, a na vyžádání také stanovení a vyhlašování úrokových sazeb u pohledávek převzatých od bývalé ČKA a v souvislosti s řízením státního dluhu a likvidity státu. Zabezpečuje podle metodiky stanovené odborem Ekonomické informace zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů o příjmech, výdajích, aktivech a pasivech podléhajících účetním střediskům Státní dluh a Opearace státních finančních aktiv.

Spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva na tvorbě koncepce a na strategii rozvoje informačního systému Wallstreet Suite (IS WSS) a navazujících rozhraní. Definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování, zpracovává investiční záměry a spolupracuje na procesování potřeb IS WSS, pokud nejsou v působnosti jiného útvaru ministerstva. Je funkčním správcem IS WSS a navazujících informačních a obchodních systémů Reuters a Bloomberg. Zajišťuje vedení evidence a úschovu CP. Zajišťuje souhrnně agendu pře-půjčování vybraným subjektům a podílí se stanovení finančních podmínek poskytování mezinárodních půjček v rámci bilaterální a multilaterální pomoci. Zajišťuje služby účastníka Centrálního depozitáře CP z titulu členství ministerstva ve vypořádacím systému ČR při provádění finančních operací státu. Odbor v rámci své působnosti spolupracuje na tvorbě metodiky procesu platebního styku státu a podílí se na analýzách požadavků na funkční nastavení systému státní pokladny ve vazbě na řízení likvidity státu.