Aktuality

Ilustrační obrázek - Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

Vydáno

Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

Dnes začíná upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, zájemcům o státní dluhopisy jsou od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 nabízeny tři typy státních dluhopisů. Zároveň dnes byly připsány na majetkové účty občanů emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5 376 936 308 Kč upsané v předchozím upisovacím období.

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvního distributora, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky. Stejně tak rok 2019 se nese v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

Žádost o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky je možné podat prostřednictvím vybraných poboček Československé obchodní banky, a. s., (ČSOB, a. s.). Žádost o úpis Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky a Fixního státního dluhopisu České republiky je možné podat pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. V tomto případě je potřeba navštívit některou z poboček ČSOB a zde podat Žádost o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o nově zavedenou zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu. Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

  • Komisionářská smlouva,
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky.  

V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

Při podání žádosti o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky prostřednictvím ČSOB, a.s., je žadatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje vlastníku dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdrží každý nový vlastník státních dluhopisů do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.        

2. krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 16. 9. 2019.

V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora. Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 16. 9. 2019, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

3. krok

K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

další fáze

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

U Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

 

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 11,8
Počet držitelů 13 719
Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 12 649 
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 401 000
Průměrný věk držitele* (roky) 55,1
Podíl na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%)  0,8
Podíl na celkovém státním dluhu (%) 0,7

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 1. 7. 2019
  • publikováno 20. 6. 2019
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126
DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 11622 0 4517 0

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
SSD - proti-inflační 21,6
SSD - variabilní 0,3
Dluhopis Republiky - reinvestiční 35,7
Dluhopis Republiky - proti-inflační 42,4

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 3,3
31-40 let 6,3
41-50 let 27,9
51-60 let 26,8
61-70 let 25,4
71-80 let 9,4
81 a více let 0,9

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 1228 1998 1723 1376 739 1505 480 355 301 156 1573 1110 459 176 194 265 26 16
Kumulovaná četnost (v %) 9 23,6 36,2 46,2 51,6 62,6 66,1 68,7 70,9 72,1 83,6 91,7 95,1 96,3 97,8 99,7 99,9 100

Distribuční místa

Distributor Kraj Obec Ulice PSČ Popis
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Václavské nám. 791/32 115 20
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Anglická 140/20 120 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova 11/3 370 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Písek Karlova 107/1 397 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Joštova 694/5 601 79
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Milady Horákové 859/6 602 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Cheb Březinova 18/13 350 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní třída 81/10 353 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Sokolov 5. května 714 356 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jičín Husova 393 506 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Trutnov Horská 888 541 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec 1. máje 79/18 461 78
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek tř. T.G. Masaryka 492 738 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 452/4 746 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Čechova 1005/4 750 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Česká Třebová Nádražní 547 560 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice třída Míru 63 531 83
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 154 339 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Americká 2487/60 305 55
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň náměstí T.G.Masaryka 1931/12 305 05
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Benešov Karla Nového 2363 256 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Beroun Husovo nám. 38/25 266 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Most Moskevská 1999 434 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Dlouhá 136 760 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 náměstí Republiky 1081/7 110 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Perlová 371/5 110 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Revoluční 725/11 110 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Spálená 2121/22 110 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Václavské náměstí 791/32 115 20
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Anglická 140/20 120 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Bělehradská 478/110 120 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Lazarská 11/6 120 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 03 Biskupcova 1745/7 130 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 03 Vinohradská 89/90 130 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Arkalycká 758/2 149 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Československého exilu 2154/22 143 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Novodvorská 1800/136 (Novo Plaza) 142 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Olbrachtova 1946/64 140 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Roztylská 2321/19 148 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Lidická 66/43 150 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Mukařovského 1986/7 155 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Nádražní 762/32 150 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Petržílkova 2589/19 158 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Radlická 333/150 150 57
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Štefánikova 18/25 150 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Zbraslavské náměstí 461 156 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Banskobystrická 2080/11 160 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Bělohorská 233/95 169 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Makovského 1179/2 163 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 07 Kamenická 599/26 170 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 07 Komunardů 1130/25 170 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 07 Ovenecká 19 170 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 08 Ke Stírce 242/50 182 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 08 Thámova 181/20 186 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 09 Freyova 945/35 190 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 09 Chlumecká 765/6 198 19
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 09 Prosecká 851/64 190 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Vinohradská 3218/169 (STRAŠNICE) 100 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova 11/3 370 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova 14/9 371 65
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Nádražní 1759 (MERCURY CENTER) 370 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Český Krumlov Špičák 136 381 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Dačice Göthova 149 380 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Kaplice Linecká 434 382 41
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Milevsko náměstí E. Beneše 2 399 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Písek Karlova 107/1 397 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Prachatice Nádražní 67 383 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Strakonice Lidická 514 386 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Strakonice Palackého náměstí 106 386 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor Husovo náměstí 583/18 390 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Temelín-elektrárna Březí u Týna nad Vltavou 71 375 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Třeboň Na Sadech 6 379 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Týn nad Vltavou náměstí Míru 25 375 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Blansko Rožmitálova 2302/6 678 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Boskovice Kapitána Jaroše 2012 680 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Holandská 874/8 (CENTRUM SPIELBERK) 639 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Joštova 694/5 601 79
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Milady Horákové 859/6 602 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Olomoucká 1257/118 618 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Orlí 30 602 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 612 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Palachovo nám. 797/4 625 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Purkyňova 646/107 612 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 624 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 616 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Kyjov Jungmannova 499/41 697 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Tišnov Brněnská 151 666 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Vyškov Jana Šoupala 491/1 682 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Znojmo Masarykovo náměstí 324/1 669 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Hlavní 2911/75 352 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Cheb Březinova 18/13 350 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Chodov Staroměstská 1156 357 35
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary Varšavská 929/15 360 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Sokolov 5. května 714 356 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Pelhřimov Příkopy 1754 393 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 27/21 674 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 553/26 591 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 80 544 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Puškinova 861/2 500 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7 503 51
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jičín Husova 393 506 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Nová Paka Komenského 304 509 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Rychnov nad Kněžnou Palackého 47 516 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Trutnov Horská 888 541 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec 1. máje 79/18 461 78
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec Palachova 1404/2 460 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec Soukenné nám. 669/2A 460 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Nový Bor tř. T. G. Masaryka 830 473 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Bohumín Komenského 263 735 81
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek - Místek J. V. Sládka 41 738 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek - Místek tř. T. G. Masaryka 492 738 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Havířov Dlouhá třída 467/13 736 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Karviná třída Osvobození 1679/25 735 06
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Krnov Říční okruh 4/14 794 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 452/4 746 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 46/3 746 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Ostrožná 255/17 746 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Orlová - Lutyně Masarykova 1326 735 14
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava 28. října 2663/150 702 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hlavní třída 703/82 708 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Horní 1471/57 700 30
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Výškovická 3067/116A 700 30
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Třinec Lidická 1264 739 61
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Jeremenkova 1211/40b 779 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Riegrova 372/4 779 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov sídliště Svobody 3576/77 796 04
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Čechova 1005/4 750 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Zábřeh Žižkova 2309/33a 789 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Česká Třebová Nádražní 547 560 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Chrudim Čáslavská 313 537 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Litomyšl Havlíčkova 1118 570 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice Masarykovo náměstí 172 530 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice třída Míru 63 531 83
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Žamberk Kostelní 85 564 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Domažlice náměstí Míru 4 344 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 154 339 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Americká 2487/60 305 55
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Masarykova 647/66 312 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň nám. Republiky 96/8 301 16
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Slovanská 2183/75 326 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Smetanovy sady 208/3 305 55
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Přeštice Hlávkova 11/1 334 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Sušice náměstí Svobody 2 342 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Tachov náměstí Republiky 115 347 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Benešov Karla Nového 2363 256 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno Italská 2417 272 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kolín Karlovo náměstí 71 280 00
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kutná Hora V Mišpulkách 1052 284 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 846 293 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Poděbrady Husova 31/2 290 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Průhonice Uhříněveská 364 252 43
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Příbram náměstí T.G.Masaryka 143 261 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Říčany Barákova 237/8 251 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Slaný Masarykovo náměstí 1/7 274 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Vlašim Komenského 40 258 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Děčín Řetězová 195/2 405 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Děčín Zbrojnická 1848 405 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Chomutov Žižkovo náměstí 5762 430 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Kadaň Mírové nám. 65 432 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Litoměřice Dlouhá 212/8 412 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Louny Pražská 95 440 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Most Moskevská 1999 434 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Roudnice nad Labem Špindlerova třída 681 413 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Teplice Kollárova 1629/9 415 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Teplice Krupská 35/16 415 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Hradiště 96/6 400 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Varnsdorf Národní 512 407 47
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Žatec Oblouková 169 438 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Holešov Palackého 821/1 769 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Otrokovice Jana Žižky 1930 765 02
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Vsetín Dolní náměstí 305 755 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Dlouhá 136 760 01
ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Okružní 5290 760 05