Aktuality

Výhody

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku. Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Spořicí státní dluhopisy je možné si pořídit na téměř 900 místech po celé České republice.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány Vaše dluhopisy, elektronický přístup ke správě majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby. 

 

Diskontovaný spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 1 až 2 roky (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů je tvořen rozdílem mezi jeho jmenovitou hodnotou a jeho pořizovací cenou. Cena dluhopisů je nižší než částka, která Vám bude vyplacena při splatnosti dluhopisů, tj. jmenovitá hodnota dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu Y % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte jejich cenu X*Y Kč. Dluhopisy Vám budou připsány na majetkový účet, který Vám bude automaticky založen k datu vydání dluhopisů. K datu splatnosti Vám bude vyplaceno celkem X Kč. Výnos dluhopisů je tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a jeho cenou. V tomto případě tedy obdržíte k datu splatnosti dluhopisů výnos ve výši X – (X*Y) Kč.

Prémiový spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 3 roky (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

V případě kuponové varianty prémiových spořicích státních dluhopisů bude výnos dluhopisů jedenkrát ročně ke stanovenému datu vyplácen na Váš platební účet. Pro každý rok je stanoven pevný výnos dluhopisů, v posledním roce bude navíc vyplacen vyšší výnos dluhopisů jako prémie za držbu do splatnosti dluhopisů.

V případě reinvestiční varianty prémiových spořicích státních dluhopisů nebude výnos dluhopisů pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších prémiových spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje a navíc je poslední rok výnos dluhopisů navýšen o prémii za držbu do splatnosti. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou vypláceny k datu splatnosti daných dluhopisů.

Příklad:

V případě kuponové varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů Vám bude k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na Váš platební účet.

V případě reivestiční varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů, Vám budou každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Kuponový spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů bude jednou ročně ke stanovenému datu vyplácen na Váš platební účet. Výnos dluhopisů až do data splatnosti každý rok narůstá.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání kuponových spořicích státních dluhopisů Vám bude k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na Váš platební účet.

Reinvestiční spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání reinvestičních spořicích státních dluhopisů, Vám budou každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Variabilní spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 6 až 7 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů založený na průměrné referenční úrokové sazbě 6M PRIBOR nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších variabilních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, Vám budou dvakrát ročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Proti-inflační spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 7 až 8 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů založený na procentní změně indexu spotřebitelských cen nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších proti-inflačních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, Vám budou dvakrát ročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Příručka investora

1. krok

Vyberete si typ spořicího dluhopisu, který nejlépe vyhovuje Vašemu investičnímu záměru. Vybírat můžete ze tří variant. Jejich podrobný popis naleznete zde.

2. krok

Pokud patříte mezi vlastníky spořicích státních dluhopisů, kteří si nechali zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu, můžete podávat požadavky na úpis prostřednictvím tohoto zabezpečeného přístupu z pohodlí domova. Případnou reinvestici jmenovité hodnoty již vlastněných spořicích státních dluhopisů můžete taktéž provést prostřednictvím elektronického přístupu. Bližší informace o reinvestici jmenovité hodnoty naleznete zde.

V případě, že ještě elektronický přístup ke správě majetkového účtu zřízen nemáte, můžete navštívit Vámi vybraného distributora, u kterého podáte Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů. Prostřednictvím této Žádosti můžete zároveň o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu požádat. V případě zájmu o reinvestici jmenovité hodnoty již vlastněných spořicích státních dluhopisů je třeba prostřednictvím distributora podat Žádost o reinvestici spořicích státních dluhopisů, bližší informace o reinvestici naleznete zde

Mapu a seznam distribučních míst naleznete zde.

Při pořizování spořicích státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu dokumenty, a to v závislosti na konkrétní situaci a vybraném distributorovi:

Česká spořitelna, a.s.

Zcela nový klient České spořitelny, a.s.:

 • Komisionářská smlouva,
 • Smlouva o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů,
 • Investiční dotazník přiměřenosti (klient si může zvolit variantu, že nechce odpovídat),
 • Registrace osoby,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient, který nevlastní žádný investiční nástroj v České spořitelně, a.s.:

 • Komisionářská smlouva,
 • Smlouva o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů,
 • Investiční dotazník přiměřenosti (klient si může zvolit variantu, že nechce odpovídat),
 • Registrace osoby,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient, který je již vlastníkem investičního nástroje v České spořitelně, a.s.:

 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Československá obchodní banka, a. s.

Žadatel o úpis se nezúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., a není jejím klientem:

 • Komisionářská smlouva,
 • Identifikační list,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Žadatel o úpis se nezúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., a je jejím klientem:

 • Komisionářská smlouva,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Žadatel o úpis se zúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s.:

 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Komerční banka, a.s.

Zcela nový klient Komerční banky, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Investiční dotazník (ne vždy),
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient bez investičního nástroje u Komerční banky, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Investiční dotazník (ne vždy),
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky,
 • Žádost o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (pouze je-li veden v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí s neaktuálními údaji),
 • změnové formuláře Komerční banky, a.s. (pouze je-li veden v systému banky s neaktuálními údaji).

Stávající klient s již podepsanou komisionářskou smlouvu s Komerční bankou, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky,
 • Žádost o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (pouze je-li veden v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí s neaktuálními údaji),
 • změnové formuláře Komerční banky, a. s. (pouze je-li veden v systému banky s neaktuálními údaji).

3. krok

Do 3 pracovních dnů od data podání Žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů uhradíte cenu Vámi pořizovaných spořicích státních dluhopisů.

V případě úpisu spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, můžete provést úhradu dvěma způsoby: hotově přímo na pobočce distributora nebo bezhotovostním převodem na platební účet distributora. Pokud nebude platba připsána na účet do 3 pracovních od data podání Žádosti o úpis, Vaše žádost bude stornována.

4. krok

K datu vydání příslušných spořicích státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud Vám ještě nebyl zřízen.

další fáze

Během měsíce následujícím po vydání spořicích státních dluhopisů Vám přijde poštou výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše spořicí státní dluhopisy, pokud jste nepožádali o nezasílání výpisů z majetkového účtu nebo pokud z Vaší strany nedošlo přihlášní k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu.

Dále se bude postup lišit podle jednotlivých typů spořicích státních dluhopisů:

 •  U reinvestičního spořicího státního dluhopisu bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.
 •  U variabilního spořicího státního dluhopisu bude dvakrát ročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.
 •  U proti-inflačního spořicího státního dluhopisu bude dvakrát ročně docházet k reinvestici inflačního výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných inflačních výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
Celková jmenovitá hodnota SSD v oběhu (mld. Kč) 37,8
Počet držitelů SSD 44 385
Medián počtu držených SSD jedním držitelem (ks) 221 772
Průměrný věk držitele SSD* (roky) 58,2
Podíl SSD na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%)  2,8
Podíl SSD na celkovém státním dluhu (%) 2,3

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů SSD v oběhu těchto držitelů 

 • souhrnná data k 1. 1. 2017
 • publikováno 27. 2. 2017
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu SSD ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
SSD - kuponový 13,4
SSD - reinvestiční 75,2
SSD - proti-inflační 11,3
SSD - variabilní 0,1

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 1,3
31-40 let 5,8
41-50 let 19
51-60 let 27,1
61-70 let 32,6
71-80 let 12,3
81 a více let 1,6
Nelze určit 0,3

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů SSD v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 4097 11172 7381 5150 2512 2725 1973 828 732 488 291 3808 1146 550 268 579 305 44
Kumulovaná četnost (v %) 9,3 34,66 51,42 63,11 68,81 75 79,48 81,36 83,02 84,13 84,79 93,43 96,04 97,28 97,89 99,21 99,9 100

Distribuční místa

Distributor Kraj Obec Ulice PSČ Popis
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 01 Rytířská 536/29 110 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 01 Senovážné náměstí 872/25 110 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 01 Václavské náměstí 784/26 110 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 02 Jugoslávská 136/19 120 24
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 03 Vinohradská 1899/112 130 31
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 04 Budějovická 1912/64B 140 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 05 Štefánikova 247/17 150 31
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 50 160 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 07 Strossmayerovo náměstí 976/1 170 21
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 08 Sokolovská 371/1 186 53
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 09 Verneřická 408/3 190 00
Česká spořitelna Hlavní město Praha Praha 10 Vršovické náměstí 67/8 101 37
Česká spořitelna Jihočeský kraj České Budějovice U Černé věže 1 370 26
Česká spořitelna Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Nádražní 187/II 377 12
Česká spořitelna Jihočeský kraj Písek Alšovo náměstí 178/2 397 39
Česká spořitelna Jihočeský kraj Strakonice Velké náměstí 55 386 12
Česká spořitelna Jihočeský kraj Tábor 9. května 518/10 390 02
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Vyškov Husova 443/2 682 21
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Blansko Smetanova 1588/3 678 38
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Brno Jánská 446/6 601 55
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Brno Kounicova 952/4 602 00
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Břeclav Národních hrdinů 3127/7 690 58
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 3654/44 695 01
Česká spořitelna Jihomoravský kraj Znojmo Pontassievská 918/1 669 02
Česká spořitelna Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 14 361 18
Česká spořitelna Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 168 580 27
Česká spořitelna Kraj Vysočina Jihlava Křížová 1338/1 586 23
Česká spořitelna Kraj Vysočina Pelhřimov Masarykovo náměstí 30 393 14
Česká spořitelna Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 31/25 674 01
Česká spořitelna Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Náměstí Republiky 1450/23 591 01
Česká spořitelna Královehradecký kraj Hradec Králové Československé armády 402 502 00
Česká spořitelna Královehradecký kraj Jičín 17. listopadu 861 506 01
Česká spořitelna Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 179 547 25
Česká spořitelna Královehradecký kraj Nová Paka Masarykovo náměstí 3 509 01
Česká spořitelna Královehradecký kraj Trutnov Krakonošovo náměstí 20 541 01
Česká spořitelna Liberecký kraj Česká Lípa Hrnčířská 2985 470 01
Česká spořitelna Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 626/13 466 28
Česká spořitelna Liberecký kraj Liberec Felberova 12/9 461 98
Česká spořitelna Liberecký kraj Turnov Náměstí Českého ráje 94 511 15
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Karviná Markova 47/3 733 21
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Třinec náměstí Svobody 1142 739 61
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 2173 738 01
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Havířov náměstí Republiky 1521/1b 736 01
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Nový Jičín Štefánikova 2115/13 741 11
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Opava náměstí Republiky 425/15 746 71
Česká spořitelna Moravskoslezský kraj Ostrava náměstí Dr. E. Beneše 555/6 702 70
Česká spořitelna Olomoucký kraj Olomouc Třída Svobody 401/19 779 00
Česká spořitelna Olomoucký kraj Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
Česká spořitelna Olomoucký kraj Přerov Palackého 2882/16 751 52
Česká spořitelna Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
Česká spořitelna Pardubický kraj Chrudim Palackého třída 801 537 26
Česká spořitelna Pardubický kraj Pardubice Palackého třída 1908 531 07
Česká spořitelna Pardubický kraj Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
Česká spořitelna Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
Česká spořitelna Plzeňský kraj Domažlice Msgre. B. Staška 264 344 01
Česká spořitelna Plzeňský kraj Klatovy Náměstí Míru 152 339 18
Česká spořitelna Plzeňský kraj Plzeň Františkánská 356/15 305 09
Česká spořitelna Středočeský kraj Kladno Náměstí Svobody 2003 272 01
Česká spořitelna Středočeský kraj Benešov Tyršova 162 256 56
Česká spořitelna Středočeský kraj Beroun Politických vězňů 183 266 64
Česká spořitelna Středočeský kraj Kolín Rubešova 50 280 14
Česká spořitelna Středočeský kraj Kralupy nd Vltavou Husova 579 278 47
Česká spořitelna Středočeský kraj Mladá Boleslav Náměstí Míru 47 293 01
Česká spořitelna Středočeský kraj Nymburk Náměstí Přemyslovců 14/11 288 33
Česká spořitelna Středočeský kraj Příbram Milínská 166 261 22
Česká spořitelna Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 2347 269 17
Česká spořitelna Ústecký kraj Děčín Pohraniční 1385/14 405 02
Česká spořitelna Ústecký kraj Chomutov Palackého 4147 430 16
Česká spořitelna Ústecký kraj Litoměřice Mírové náměstí 14/6 412 96
Česká spořitelna Ústecký kraj Louny Mírové náměstí 53 440 41
Česká spořitelna Ústecký kraj Most Bankovní 1300 434 57
Česká spořitelna Ústecký kraj Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 22 413 12
Česká spořitelna Ústecký kraj Teplice Kapelní 914/1 415 46
Česká spořitelna Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 2/5 400 58
Česká spořitelna Zlínský kraj Kroměříž Velké náměstí 49/43 767 18
Česká spořitelna Zlínský kraj Uherské Hradiště Dvořákova 1210 686 55
Česká spořitelna Zlínský kraj Zlín Zarámí 4463 761 65
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Jeruzalémská 962/3 110 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 náměstí Republiky 1081/7 110 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Perlová 371/5 110 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Václavské náměstí 791/32 115 20
ČSOB Hlavní město Praha Praha 01 Washingtonova 1624/5 110 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 02 Anglická 140/20 120 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 02 Bělehradská 478/110 120 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 02 Lazarská 11/6 120 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 02 Na Moráni 360/3 128 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 03 Biskupcova 1745/7 130 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 03 Olšanská 2643/1a 130 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 03 Vinohradská 89/90 (VINOHRADY) 130 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Arkalycká 758/2 149 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 náměstí Bratří Synků 477/10 140 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Novodvorská 1800/136 (Novo Plaza) 142 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Olbrachtova 1946/64 140 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Roztylská 2321/19 148 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 04 Sofijské náměstí 3401/5 143 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Lidická 66/43 150 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Mukařovského 1986/7 155 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Petržílkova 2589/19 158 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Radlická 333/150 150 57 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
ČSOB Hlavní město Praha Praha 05 Zbraslavské náměstí 461 156 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 06 Aviatická 1048/12 160 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 06 Banskobystrická 2080/11 160 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 06 Bělohorská 233/95 169 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 06 Makovského 1179/2 (ŘEPY) 163 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 07 Kamenická 599/26 170 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 07 Komunardů 1130/25 170 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 08 Ke stírce 242/50 182 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 08 Na Žertvách 19 180 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 08 Sokolovská 394/17 186 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 08 Thámova 181/20 186 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 09 Freyova 945/35 190 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 09 Chlumecká 765/6 198 19
ČSOB Hlavní město Praha Praha 09 Prosecká 851/64 190 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 10 Moskevská 369/25 101 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 10 Vinohradská 3217/167 (STRAŠNICE) 100 00
ČSOB Hlavní město Praha Praha 5 Nádražní 762/32 150 00
ČSOB Jihočeský kraj České Budějovice Hroznová 65/1 370 01
ČSOB Jihočeský kraj České Budějovice Lannova 11/3 370 21 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
ČSOB Jihočeský kraj České Budějovice Nádražní 1759 (MERCURY CENTER) 370 01
ČSOB Jihočeský kraj Český Krumlov Špičák 136 381 01
ČSOB Jihočeský kraj Dačice Göthova 149 380 01
ČSOB Jihočeský kraj Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
ČSOB Jihočeský kraj Kaplice Linecká 434 382 41
ČSOB Jihočeský kraj Milevsko náměstí E. Beneše 2 399 01
ČSOB Jihočeský kraj Písek Karlova 107/1 397 01
ČSOB Jihočeský kraj Prachatice Nádražní 67 383 01
ČSOB Jihočeský kraj Strakonice Lidická 514 386 01
ČSOB Jihočeský kraj Strakonice Palackého náměstí 106 386 01
ČSOB Jihočeský kraj Tábor Husovo náměstí 583/18 390 02
ČSOB Jihočeský kraj Tábor náměstí Fr. Křižíka 348 390 01
ČSOB Jihočeský kraj Temelín Jaderná elektrárna 375 01
ČSOB Jihočeský kraj Třeboň Na Sadech 6 379 01
ČSOB Jihočeský kraj Týn nad Vltavou náměstí Míru 2 375 01
ČSOB Jihočeský kraj Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
ČSOB Jihomoravský kraj Blansko Rožmitálova 38/6 678 01
ČSOB Jihomoravský kraj Boskovice Kapitána Jaroše 56/2 680 01
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Holandská 874/8 (CENTRUM SPIELBERK) 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Joštova 694/5 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Milady Horákové 859/6 601 79 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Netroufalky 5 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Olomoucká 1257/118 618 00
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Brno Výstaviště 1 (PAVILON E) 601 79
ČSOB Jihomoravský kraj Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
ČSOB Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 381/17 695 01
ČSOB Jihomoravský kraj Kyjov Svatoborská 499/41 671 01
ČSOB Jihomoravský kraj Tišnov Brněnská 151 666 01
ČSOB Jihomoravský kraj Vyškov Dobrovského 102/4 682 01
ČSOB Jihomoravský kraj Znojmo Masarykovo náměstí 234/1 669 02
ČSOB Karlovarský kraj Hlavní 2911/75 352 01
ČSOB Karlovarský kraj Cheb Březinova 18/13 350 02
ČSOB Karlovarský kraj Chodov Staroměstská 1156 357 35
ČSOB Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
ČSOB Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
ČSOB Karlovarský kraj Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
ČSOB Karlovarský kraj Sokolov 5. května 714 356 01
ČSOB Karlovarský kraj Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
ČSOB Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
ČSOB Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
ČSOB Kraj Vysočina Pelhřimov Příkopy 1754 393 59
ČSOB Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 21/15 674 01
ČSOB Kraj Vysočina Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
ČSOB Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Náměstí Republiky 553/26 591 01
ČSOB Královehradecký kraj Dvůr Králové nad Labem Revoluční 74 544 01
ČSOB Královehradecký kraj Hořice Náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
ČSOB Královehradecký kraj Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
ČSOB Královehradecký kraj Hradec Králové Československé armády 383/5 (REGIOCENTRUM) 500 03
ČSOB Královehradecký kraj Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734 500 02
ČSOB Královehradecký kraj Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7/I 503 51
ČSOB Královehradecký kraj Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
ČSOB Královehradecký kraj Jičín Husova 393 506 01
ČSOB Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 84 547 01
ČSOB Královehradecký kraj Nová Paka Komenského 304 509 01
ČSOB Královehradecký kraj Nové Město nad Metují Komenského 72 549 01
ČSOB Královehradecký kraj Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
ČSOB Královehradecký kraj Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 47 516 01
ČSOB Královehradecký kraj Trutnov Horská 888 541 01
ČSOB Královehradecký kraj Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
ČSOB Liberecký kraj Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
ČSOB Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 29
ČSOB Liberecký kraj Liberec 1. máje 79/18 461 78
ČSOB Liberecký kraj Liberec Palachova 1404/2 460 01
ČSOB Liberecký kraj Nový Bor T. G. Masaryka 830 473 01
ČSOB Liberecký kraj Semily Špidlenova 36 513 01
ČSOB Liberecký kraj Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Bohumín Komenského 263 735 81
ČSOB Moravskoslezský kraj Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Frýdek - Místek J. V. Sládka 41 738 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Frýdek - Místek T. G. Masaryka 492 738 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Havířov Dlouhá 467/13 736 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Karviná třída Osvobození 1679/25 735 06
ČSOB Moravskoslezský kraj Krnov Říční okruh 4/14 794 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 268/6 746 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 46/3 746 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Opava Ostrožná 255/17 746 01
ČSOB Moravskoslezský kraj Orlová - Lutyně Masarykova 1326 735 14
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Hrabůvka Horní 47/1471 700 30
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Mariánské hory 28. října 2092/216 709 00
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Poruba Hlavní třída 703/82 708 00
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Poruba náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Přívoz Nádražní 517/170 702 00
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Slezská Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
ČSOB Moravskoslezský kraj Ostrava - Zábřeh Výškovická 2635/118a 700 30
ČSOB Moravskoslezský kraj Třinec Lidická 1264 739 61
ČSOB Olomoucký kraj Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
ČSOB Olomoucký kraj Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
ČSOB Olomoucký kraj Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
ČSOB Olomoucký kraj Olomouc Dolní náměstí 28-29 779 00
ČSOB Olomoucký kraj Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
ČSOB Olomoucký kraj Prostějov Dukelská brána 436/5 796 01
ČSOB Olomoucký kraj Prostějov Sídliště Svobody 3576/77 796 04
ČSOB Olomoucký kraj Přerov Čechova 1005/4 750 02
ČSOB Olomoucký kraj Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
ČSOB Olomoucký kraj Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
ČSOB Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
ČSOB Olomoucký kraj Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
ČSOB Olomoucký kraj Zábřeh Žižkova 2309/33a 789 01
ČSOB Pardubický kraj Česká Třebová Nádražní 547 560 02
ČSOB Pardubický kraj Holice v Čechách náměstí T. G. Masaryka 16 534 01
ČSOB Pardubický kraj Chrudim Čáslavská 313 537 01
ČSOB Pardubický kraj Litomyšl Havlíčkova 1118 570 01
ČSOB Pardubický kraj Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
ČSOB Pardubický kraj Pardubice třída Míru 63 531 83
ČSOB Pardubický kraj Svitavy náměstí Míru 7/97 568 02
ČSOB Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
ČSOB Pardubický kraj Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
ČSOB Pardubický kraj Žamberk Kostelní 85 564 01
ČSOB Plzeňský kraj Domažlice náměstí Míru 4 344 01
ČSOB Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 154/I 339 01
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň Americká 2487/60 305 55 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň Masarykova 647/66 312 00
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
ČSOB Plzeňský kraj Plzeň Smetanovy sady 208/3 305 55
ČSOB Plzeňský kraj Přeštice Hlávkova 11 334 01
ČSOB Plzeňský kraj Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
ČSOB Plzeňský kraj Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
ČSOB Plzeňský kraj Sušice náměstí Svobody 2 342 01
ČSOB Plzeňský kraj Tachov náměstí Republiky 115 347 01
ČSOB Středočeský kraj Benešov Masarykovo náměstí 7 256 01
ČSOB Středočeský kraj Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
ČSOB Středočeský kraj Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
ČSOB Středočeský kraj Čáslav náměstí J. Žižky z Trocnova 3/3 286 01
ČSOB Středočeský kraj Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
ČSOB Středočeský kraj Kladno Italská 2417-2418 272 01
ČSOB Středočeský kraj Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
ČSOB Středočeský kraj Kolín Karlovo náměstí 71 280 00
ČSOB Středočeský kraj Kutná Hora Husova 108/17 284 01
ČSOB Středočeský kraj Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
ČSOB Středočeský kraj Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
ČSOB Středočeský kraj Mladá Boleslav Pivovarská 113/II 293 01
ČSOB Středočeský kraj Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
ČSOB Středočeský kraj Poděbrady Riegrovo náměstí 9/III 290 01
ČSOB Středočeský kraj Průhonice Uhříněveská 364 252 43
ČSOB Středočeský kraj Příbram náměstí T.G.Masaryka 143 261 01
ČSOB Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
ČSOB Středočeský kraj Říčany Barákova 237 251 01
ČSOB Středočeský kraj Slaný Masarykovo náměstí 9/1 274 01
ČSOB Středočeský kraj Vlašim Komenského 40 258 01
ČSOB Ústecký kraj Děčín Řetězová 195/2 405 02
ČSOB Ústecký kraj Děčín Zbrojnická 97/18 405 02
ČSOB Ústecký kraj Chomutov nám. 1. máje 101 430 01
ČSOB Ústecký kraj Kadaň Mírové nám. 65 432 01
ČSOB Ústecký kraj Litoměřice Dlouhá 8 412 01
ČSOB Ústecký kraj Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
ČSOB Ústecký kraj Louny Pražská 95 440 01
ČSOB Ústecký kraj Most Moskevská 1999 434 01
ČSOB Ústecký kraj Roudnice nad Labem Špindlerova 681 413 01
ČSOB Ústecký kraj Teplice Kollárova 9 415 01
ČSOB Ústecký kraj Ústí nad Labem Masarykova 706 400 01
ČSOB Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
ČSOB Ústecký kraj Varnsdorf Národní 512 407 47
ČSOB Ústecký kraj Žatec Obránců míru 169 438 01
ČSOB Zlínský kraj Holešov Palackého 821/1 769 01
ČSOB Zlínský kraj Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
ČSOB Zlínský kraj Otrokovice náměstí 3. května 1571 765 02
ČSOB Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
ČSOB Zlínský kraj Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
ČSOB Zlínský kraj Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
ČSOB Zlínský kraj Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
ČSOB Zlínský kraj Vsetín Smetanova 1269 755 01
ČSOB Zlínský kraj Zlín Dlouhá 136 760 01
ČSOB Zlínský kraj Zlín náměstí T. G. Masaryka 4349 760 01
ČSOB Zlínský kraj Zlín Okružní 5290 760 05
ČSOB Zlínský kraj Zlín třída Tomáše Bati 398 763 02
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Celetná 567/30 110 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Dlouhá 713/34 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Havlíčkova 1682/15 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Malostranské náměstí 37/23 118 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Na Florenci 1055/35 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Na Příkopě 969/33 110 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Pohořelec 152/3 118 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Spálená 108/51 110 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 01 Václavské náměstí 796/42 110 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 02 Italská 1219/2 120 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 02 Karlovo náměstí 317/5 120 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 03 Koněvova 1377/91 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 03 Řipská 702/28 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 03 Táboritská 1782/40 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 5. května 1640/65 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Antala Staška 2059/80b 140 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Boleslavova 415/42 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 K Libuši 1 148 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Libušská 12/189 142 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Na Pankráci 86 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Novodvorská 434/149 142 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Nuselská 419/92 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Podolská 811/138 147 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 04 Severozápadní I 295/22 141 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Nádražní 344/25 150 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Plzeňská 182/179 150 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Radlická 520/117 158 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Štefánikova 267/22 150 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Tilleho náměstí 792/2 152 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 V Úvalu 84/1 150 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 05 Zbraslavské náměstí 463 156 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Aviatická 1092/8 161 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Bělohorská 210/131 169 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 189/5 160 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 574/33 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Fajtlova 1090/1 161 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Jugoslávských partyzánů 677/12 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Kamýcká 1077 165 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Křenova 439/19 162 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 06 Na Pískách 1363/97 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 07 Dukelských hrdinů 693/37 170 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 07 Milady Horákové 546/50 170 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 07 U Průhonu 1516/32 170 04
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 08 Klapkova 67/4 182 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 08 Lodžská 850/6 181 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 08 Sokolovská 38/87 186 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 08 Střelničná 1660 182 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 08 Zenklova 351/12 180 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 09 Českomoravská 2408/1a 190 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 09 Freyova 945/35 190 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 09 Poděbradská 489/116 198 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 09 Vysočanská 382/20 190 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Jabloňová 2992/8 106 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Kubánské náměstí 1327/15 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Na Kovárně 461/10 101 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Nákupní 389/1 102 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Rubensova 2237/2 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Starostrašnická 151/36 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 10 Vladivostocká 1460/2 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 11 Opatovská 964/18 149 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 11 Roztylská 2232/17 148 00
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 12 Sofijské náměstí 3405/2 143 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 13 Archeologická 2256/1 155 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 13 Mukařovského 1985/5 155 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 14 Bryksova 759/60 198 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 15 Veronské náměstí 595 109 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 16 Vrážská 1165/2 153 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 17 Makovského 1349/2 163 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 18 Beranových 130 199 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Hlavní město Praha Praha 20 Náchodská 1880/113 193 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Bechyně Libušina 197 391 65 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Blatná tř. J. P. Koubka 16 388 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj České Budějovice České Vrbné 2360 370 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj České Budějovice Krajinská 248/15 370 01
Komerční banka Jihočeský kraj České Budějovice Nádražní 124/31 370 01
Komerční banka Jihočeský kraj Český Krumlov Kaplická 439 381 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Dačice Palackého náměstí 3 380 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Klášterská 140 377 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Kaplice Náměstí 215 382 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Milevsko nám. E. Beneše 96 399 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Písek Velké náměstí 27/19 397 01
Komerční banka Jihočeský kraj Prachatice Vodňanská 375 383 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Sezimovo Ústí nám. Tomáše Bati 417 391 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Soběslav nám. Republiky 101 392 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Strakonice Na Stráži 270 386 01
Komerční banka Jihočeský kraj Tábor Tyršova 521 390 02
Komerční banka Jihočeský kraj Trhové Sviny Žižkovo náměstí 92 374 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Třeboň Svobody 50/3 379 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Týn nad Vltavou Horní Brašov 264 375 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 118 391 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Vimperk 1. máje 491 385 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Vodňany nám. Svobody 18 389 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Volary Náměstí 34 384 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Volyně Palackého 109 387 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihočeský kraj Vyšší Brod Náměstí 80 382 73 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Blansko nám. Republiky 1262/3 678 01
Komerční banka Jihomoravský kraj Boskovice 17. listopadu 2185/19 680 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Bednaříkova 2883/1b 628 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Benešova 6B 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Česká 141/31 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Gajdošova 4392/7 615 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Halasovo náměstí 112/2 638 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Holandská 873/6 639 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Horova 1920/28 616 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Kobližná 683/3 602 00
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Kounicova 505/46 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Merhautova 327/1 613 00
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Mojmírovo náměstí 2919/22 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno nám. 28. dubna 1069/2 635 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno nám. Svobody 92/21 602 00
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Netroufalky 770/14 625 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Nové sady 25 602 00
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Palackého třída 186 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Pálavské náměstí 14 628 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Přemyslovo náměstí 1325/26 627 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Purkyňova 2640/93 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno U Pošty 402/14 625 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Ve Vaňkovce 462/1 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Brno Vídeňská 815/89 639 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Břeclav Národních hrdinů 12/1 690 02
Komerční banka Jihomoravský kraj Bučovice Nám. Svobody 823 685 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Bzenec Nám. Svobody 328 696 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Hodonín tř. Dukelských hrdinů 3808/3 695 01
Komerční banka Jihomoravský kraj Hrušovany nad Jevišovkou nám. Míru 2 671 67 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Hustopeče Dukelské náměstí 4/4 693 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Ivančice Komenského náměstí 79/12 664 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Kuřim Legionářská 719 664 34 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Kyjov Masarykovo náměstí 11/18 697 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Letovice Masarykovo náměstí 1065/11 679 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Mikulov Piaristů 1001/2 692 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Modřice U Dálnice 777 664 42 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Moravský Krumlov Nám. T. G. Masaryka 35 672 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Rosice Palackého náměstí 30 665 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Palackého náměstí 67 684 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Strážnice Nám. Svobody 507 696 62 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Tišnov nám. Komenského 124 666 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Velké Pavlovice Hlavní 666/2 691 06 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Svatoplukova 654 698 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Jihomoravský kraj Vyškov Jana Šoupala 17/2 682 01
Komerční banka Jihomoravský kraj Znojmo nám. Svobody 210/18 669 02
Komerční banka Jihomoravský kraj Židlochovice nám. Míru 152 667 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Hlavní 2800 352 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Horní Slavkov Dlouhá 635/7 357 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Cheb Obrněné brigády 20/20 350 02
Komerční banka Karlovarský kraj Chodov Hlavní 694 357 35 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Karlovy Vary Majakovského 707/29 360 05 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Karlovy Vary Moskevská 2147/19 360 01
Komerční banka Karlovarský kraj Kraslice Dukelská 1855 358 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Kynšperk nad Ohří Zámečnická 464/1 357 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní třída 132/52 353 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Nejdek nám. Karla IV. 245 362 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Ostrov Masarykova 1299 363 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Karlovarský kraj Sokolov Boženy Němcové 1808 356 01
Komerční banka Kraj Vysočina Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 593 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 93 580 01
Komerční banka Kraj Vysočina Humpolec Horní náměstí 301 396 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Chotěboř nám. T. G. Masaryka 54 583 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Jemnice Tyršova 590 675 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 1190/43 586 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Jihlava Palackého 1606/46 586 01
Komerční banka Kraj Vysočina Kamenice nad Lipou Vackova 97 394 70 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 68 584 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Moravské Budějovice Sokolská 15 676 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Náměšť nad Oslavou Masarykovo náměstí 63 675 71 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 123 592 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Pacov nám. Svobody 84 395 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Pelhřimov Palackého 77 393 01
Komerční banka Kraj Vysočina Světlá nad Sázavou nám. Trčků z Lípy 995 582 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Telč nám. Zachariáše z Hradce 56 588 56 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 17/11 674 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Třebíč Martinské náměstí 143/8 674 01
Komerční banka Kraj Vysočina Třešť Revoluční 1298/4 589 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Velké Meziříčí Náměstí 83/7 594 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Havlíčkovo náměstí 153/2 591 01
Komerční banka Královehradecký kraj Broumov Mírové náměstí 56 550 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Červený Kostelec 17. listopadu 160 549 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Dobruška nám. F. L. Věka 11 518 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Dvůr Králové nad Labem nám. T. G. Masaryka 59 544 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 236 508 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Hradec Králové Čelakovského 642/2 500 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Hradec Králové nám. Osvoboditelů 798/2 500 03
Komerční banka Královehradecký kraj Hradec Králové Pospíšilova 1153/29 500 03 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Hronov nám. Čs. armády 4 549 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 9 503 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Jaroměř nám. Československé armády 35 551 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Jičín 17. listopadu 1074 506 01
Komerční banka Královehradecký kraj Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 22 517 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Lázně Bělohrad Lázeňská 151 507 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Náchod Palackého 20 547 47
Komerční banka Královehradecký kraj Nová Paka Masarykovo náměstí 1 509 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Nové Město nad Metují Komenského 54 549 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1459 504 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Police nad Metují Kostelní 99 549 54 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 65 516 01
Komerční banka Královehradecký kraj Sobotka Boleslavská 440 507 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Trutnov Horská 634 541 01
Komerční banka Královehradecký kraj Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 18 503 46 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Týniště nad Orlicí 17. listopadu 970 517 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Královehradecký kraj Vrchlabí Krkonošská 1542 543 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Česká Lípa Hrnčířská 2456 470 01
Komerční banka Liberecký kraj Frýdlant nám. T. G. Masaryka 2 464 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Jehlářská 2315/11 466 01
Komerční banka Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 486/18 466 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Jilemnice Masarykovo náměstí 8 514 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Liberec 5. května 1357/2 460 01
Komerční banka Liberecký kraj Liberec 8. března 22/14 460 05 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Liberec České mládeže 456 463 12 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Lomnice nad Popelkou Antala Staška 182 512 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Nový Bor tř. T. G. Masaryka 261 473 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Rokytnice nad Jizerou Dolní náměstí 162 512 44 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Semily Nádražní 24 513 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Tanvald Krkonošská 168 468 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Liberecký kraj Turnov Palackého 192 511 01
Komerční banka Liberecký kraj Železný Brod Masarykova 444 468 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Bílovec Městský kopec 66/2 743 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Bohumín tř. Dr. E. Beneše 1124 735 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Bruntál Revoluční 945/9 792 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Český Těšín Smetanova 1912/5 737 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Frenštát pod Radhoštěm Havlíčkova 32 744 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Josefa Václava Sládka 2191 738 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Nádražní 1087 738 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Radniční 1147 738 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Frýdlant nad Ostravicí Jana Trčky 966 739 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Havířov Gen. Svobody 67/20 736 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Havířov U Stromovky 1501/11 736 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Hlučín Opavská 36/3 748 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Jablunkov Dukelská 108 739 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Karviná Masarykovo nám. 6/5 733 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Karviná - Ráj tř. 17. listopadu 883/2 734 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Kopřivnice Čsl. armády 1328/9 742 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Krnov Hlavní náměstí 2140/8 794 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Nový Jičín 5. května 717/11 742 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Odry Masarykovo náměstí 53/4 742 35 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 266/2 746 01
Komerční banka Moravskoslezský kraj Opava Olomoucká 358/38 746 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Opava U Fortny 49/10 746 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Orlová F. S. Tůmy 1200 735 14 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava 28. října 1081/202 709 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava Dr. Šmerala 1710/1 702 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava Horní 1116/52 700 30
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava Nádražní 1698/12 702 00
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava Nádražní 1844/153 702 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava nám. Václava Vacka 6042/1 708 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava U Soudu 6188/6 708 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Ostrava Výškovická 2637/114 700 30 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Příbor nám. Sigmunda Freuda 10 742 58 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Rýmařov Sokolovská 2/25 795 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Studénka nám. Republiky 653 742 13 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Třinec nám. Svobody 528 739 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Třinec Staroměstská 534 739 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Vítkov nám. Jana Zajíce 2 749 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Moravskoslezský kraj Vrbno pod Pradědem Zlatohorská 105 793 26 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Hranice Masarykovo náměstí 76 753 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Jeseník Masarykovo náměstí 152/18 790 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Konice E. Beneše 193 798 52 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Lipník nad Bečvou Křížkovského 53 751 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Litovel 1. máje 750/1a 784 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Mohelnice Na Zámečku 881/12 789 85 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Olomouc Hálkova 171/2 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Olomouc Litovelská 553/26 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Olomouc Okružní 1300/19 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Olomouc Polská 1 772 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Olomouc tř. Svobody 1035/14 779 00
Komerční banka Olomoucký kraj Prostějov Poděbradovo nám. 980/11 796 01
Komerční banka Olomoucký kraj Prostějov Svatoplukova 2482/53 796 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Přerov Kratochvílova 115/2 750 02
Komerční banka Olomoucký kraj Přerov nám. Přerovského povstání 2803/1 750 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Šternberk Radniční 80/18 785 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Šumperk Dr. E. Beneše 1831/12 787 01
Komerční banka Olomoucký kraj Uničov Příční 204 783 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Olomoucký kraj Zábřeh Žižkova 280/31 789 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Česká Třebová Staré náměstí 33 560 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Heřmanův Městec nám. Míru 280 538 03 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Hlinsko Adámkova třída 190 539 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Holice nám. T. G. Masaryka 10 534 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Choceň nám. Tyršovo 141 565 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Chrast Náměstí 161 538 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Chrudim Široká 83 537 01
Komerční banka Pardubický kraj Jevíčko Palackého náměstí 33 569 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Králíky 5. května 270 561 69 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Lanškroun Nádražní 87 563 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Letohrad Václavské náměstí 76 561 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Litomyšl Smetanovo náměstí 31 570 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 146/26 571 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Pardubice Jana Palacha 2783 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Pardubice nám. Republiky 222 530 02
Komerční banka Pardubický kraj Pardubice Sladkovského 482 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Pardubice tř. Míru 2800 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Polička Palackého náměstí 2 572 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Přelouč Masarykovo náměstí 44 535 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Skuteč Heydukova 429 539 73 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Svitavy nám. Míru 29/87 568 02
Komerční banka Pardubický kraj Třemošnice 1. máje 56 538 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 418 562 01
Komerční banka Pardubický kraj Vysoké Mýto Tůmova 180 566 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Pardubický kraj Žamberk Masarykovo náměstí 169 564 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Blovice Masarykovo náměstí 143 336 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Dobřany Lidická 918 334 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Domažlice U nemocnice 579 344 01
Komerční banka Plzeňský kraj Holýšov Jiráskova třída 99 345 62 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Horažďovice Havlíčkova 52 341 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Horšovský Týn Nádražní 65 346 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Kdyně Náměstí 3 345 06 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Klatovy nám. Míru 1/166 339 01
Komerční banka Plzeňský kraj Kralovice Masarykovo náměstí 90 331 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Nepomuk nám. Augustina Němejce 151 335 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Nýrsko prap. Veitla 64 340 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Nýřany Benešova třída 1118 330 23 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Plzeň Boettingerova 2902/26 321 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Plzeň Gerská 1846/11 323 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Plzeň Goethova 2704/1 301 00
Komerční banka Plzeňský kraj Plzeň Klatovská třída 818/11 321 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Plzeň Koterovská 1172/83 326 00
Komerční banka Plzeňský kraj Přeštice Mlýnská 1108 334 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Rokycany Jiráskova 482 337 01
Komerční banka Plzeňský kraj Stod nám. ČSA 24 333 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Stříbro Mánesova 447 349 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Sušice nám. Svobody 32 342 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Tachov Hornická 1786 347 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Plzeňský kraj Třemošná Plzeňská 1084 330 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Benátky nad Jizerou 5. května 29 294 71 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Benešov Tyršova 2077 256 01
Komerční banka Středočeský kraj Beroun Husovo náměstí 64/35 266 01
Komerční banka Středočeský kraj Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1960 250 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 249 286 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Čelákovice Na Stráni 167 250 88 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Černošice Vrážská 121 252 28 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Český Brod Jana Kouly 1480 282 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Dobříš Mírové náměstí 1866 263 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Hořovice Palackého náměstí 1419/11 268 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Hostivice Husovo náměstí 193 253 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Kladno Italská 2418 272 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Kladno nám. starosty Pavla 14 272 01
Komerční banka Středočeský kraj Kolín Kutnohorská 273 280 02
Komerční banka Středočeský kraj Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 90 278 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Kutná Hora Tylova 390/9 284 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Lysá nad Labem Husovo náměstí 22/24 289 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Mělník nám. Míru 26/12 276 01
Komerční banka Středočeský kraj Milovice Armádní 289 23 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Mladá Boleslav Havlíčkova 1307 293 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Mladá Boleslav Palackého 332 293 01
Komerční banka Středočeský kraj Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého 325 295 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Neratovice Mládežnická 97/15 277 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Nové Strašecí Vítězslava Hálka 197 271 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Nymburk nám. Přemyslovců 166/17 288 02
Komerční banka Středočeský kraj Poděbrady Jiřího náměstí 43/10 290 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Průhonice Říčanská 197 252 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Příbram nám. T. G. Masaryka 124 261 01
Komerční banka Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 22 269 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Roztoky Tyršovo náměstí 1732 252 63 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Rudná Masarykova 237/76 252 19 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Říčany 17. listopadu 51/1 251 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Sedlčany nám. T. G. Masaryka 36 264 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Slaný Třebízského 1953 274 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Uhlířské Janovice Václavské náměstí 115 285 04 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Vlašim Komenského 1829 258 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Středočeský kraj Votice Komenského náměstí 143 259 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Bílina Mírové náměstí 89/13 418 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Děčín Masarykovo náměstí 192/19 405 02
Komerční banka Ústecký kraj Děčín Zbrojnická 97/18 405 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Chomutov Mánesova 16 430 01
Komerční banka Ústecký kraj Jirkov nám. Dr. E. Beneše 1561 431 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Kadaň Jana Švermy 11 432 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Klášterec nad Ohří Polní 683 431 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Krupka Komenského 65/2 417 42 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Litoměřice Mírové náměstí 167/36 412 01
Komerční banka Ústecký kraj Litvínov nám. Míru 173 436 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Louny Komenského náměstí 2661 440 01
Komerční banka Ústecký kraj Lovosice 8. května 19/5 410 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Most tř. Budovatelů 1997/114 434 01
Komerční banka Ústecký kraj Most Višňová 666/28 434 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Podbořany Masarykovo náměstí 803 441 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Roudnice nad Labem Dr. Slavíka 1062 413 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Rumburk Vrchlického 99/4 408 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Teplice Masarykova třída 288/166 415 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Teplice U Divadla 25/2 415 01
Komerční banka Ústecký kraj Ústí nad Labem Bílinská 175/2 400 01
Komerční banka Ústecký kraj Varnsdorf Národní 1749 407 47 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Ústecký kraj Žatec Tř. Obránců míru 236 438 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Bystřice pod Hostýnem Dolní 1567 768 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Hluk nám. Komenského 230 687 25 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Holešov nám. Dr. E. Beneše 25/27 769 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Kroměříž Komenského náměstí 2784 767 01
Komerční banka Zlínský kraj Luhačovice Masarykova 1072 763 26 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Otrokovice nám. 3. května 1605 765 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Otrokovice Objízdná 1628 765 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 133 756 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Slavičín Horní náměstí 818 763 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 1232 686 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Uherské Hradiště Svatováclavská 450 686 01
Komerční banka Zlínský kraj Uherský Brod Masarykovo náměstí 138 688 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 107 766 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Valašské Meziříčí Náměstí 86/19 757 01
Komerční banka Zlínský kraj Vsetín Mostecká 364 755 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Zlín J. A. Bati 5520 760 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Zlín Masarykova 1107 763 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Komerční banka Zlínský kraj Zlín Tř. Tomáše Bati 152 760 01