Aktuality

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Za účelem zřízení elektronického přístupu je potřeba se dostavit na pobočku smluvního distributora, kde se provádí řádná identifikace a autentizace klienta. Zde Vám bude elektronický přístup zřízen podáním Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu. Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky. Elektronický přístup lze na pobočce smluvního distributora eventuálně zřídit i podáním Žádosti o úpis alespoň minimálního počtu kusů (tj. 1 000 ks) libovolné emise Dluhopisu Republiky.

2. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat rovněž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Jak je již uvedeno výše, při podání žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

 • Česká spořitelna, a.s.:
  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta
 • Československá obchodní banka, a. s.:
  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky  

  V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

  Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, může Vám být k podpisu předloženo Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

 • K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

  2. krok

  Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 23. 12. 2020.

  V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 23. 12. 2020, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

  V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

  3. krok

  K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

  další fáze

  Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

  U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

   

 • Grafy a statistiky

  RYCHLÝ PŘEHLED
  Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 18,7
  Počet držitelů 17 971
  Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 17 292
  Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 500 000
  Průměrný věk držitele* (roky) 55,4
  Podíl na celkovém státním dluhu (%) 0,9

  * Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 1. 7. 2020
  • publikováno 1. 7. 2020
  Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
  Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
  diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní fixní
  PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0 0
  JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0 0
  JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0 0
  JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126 0
  DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 12890 0 13301 0 294

  Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
  Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Počet držených kusů v % -
  SSD - proti-inflační 11,8
  SSD - variabilní 0,2
  Dluhopis Republiky - reinvestiční 24,1
  Dluhopis Republiky - proti-inflační 63
  Dluhopis Republiky - fixní 1

  Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
  Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Držené SSD podle věku v % -
  0-30 let 3,4
  31-40 let 6,7
  41-50 let 24
  51-60 let 29,4
  61-70 let 25
  71-80 let 10,4
  81 a více let 1

  Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
  Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
  50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
  * domácí fyzické osoby
  Četnost (počet držitelů*) 1104 2273 2127 1967 975 2008 697 458 468 223 567 2931 833 355 345 414 124 16
  Kumulovaná četnost (v %) 6,2 18,9 30,8 41,8 47,2 58,5 62,3 64,9 67,5 68,8 71,9 88,3 93 95 96,9 99,2 99,9 100

  Distribuční místa

  Distributor Kraj Obec Ulice PSČ Popis
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno náměstí Svobody 2003 272 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Benešov Tyršova 162 256 56
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Beroun Politických vězňů 183 266 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kolín Rubešova 50 280 14
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kralupy nad Vltavou Husova 579 278 47
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kutná Hora Štefánikova 52 284 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mělník Pražská 220/1 276 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav náměstí Míru 47 293 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Nymburk náměstí Přemyslovců 14/11 288 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Příbram náměstí Arnošta z Pardubic 166 261 22
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 2347 269 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Říčany Masarykovo náměstí 35/4 251 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Sofijské náměstí 3404/3 143 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Václavské náměstí 799/48 110 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Jugoslávská 136/19 120 24
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 03 Vinohradská 1899/112 130 31
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Budějovická 1912/64B 140 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Opatovská 874/25 149 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 05 Štefánikova 247/17 150 31
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Vítězné náměstí 817/9 160 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 07 Strossmayerovo náměstí 976/1 170 21
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 08 Sokolovská 371/1 186 53
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 09 Verneřická 408/3 190 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Starostrašnická 984/47 100 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Topolová 2915/16 106 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Vršovické náměstí 67/8 101 37
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice U Černé věže 1 370 26
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Jindřichův Hradec Nádražní 187/II 377 12
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Písek Alšovo náměstí 178/2 397 39
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Strakonice Velké náměstí 55 386 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor 9. května 518/10 390 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Vyškov Husova 443/2 682 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Blansko Vanklovo náměstí 1436/3 678 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Jánská 446/6 601 55
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Kounicova 952/4 602 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Břeclav Jana Palacha 2925/7 690 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 3654/44 695 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Znojmo Pontassievská 918/1 669 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 14 361 18
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 168 580 27
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Jihlava Křížová 1338/1 586 23
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Pelhřimov Masarykovo náměstí 30 393 14
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 31/25 674 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 1450/23 591 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Československé armády 402 502 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jičín 17. listopadu 861 506 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 179 547 25
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Nová Paka Masarykovo náměstí 3 509 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Trutnov Krakonošovo náměstí 20 541 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Česká Lípa Hrnčířská 2985 470 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 626/13 466 28
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec Felberova 12/9 461 98
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Turnov náměstí Českého ráje 94 511 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Karviná Markova 47/3 733 21
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 2173 738 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Nový Jičín Štefánikova 2115/13 741 11
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava náměstí Republiky 425/15 746 71
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava 28. října 3348/65 702 70
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc třída Svobody 401/19 779 00
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Palackého 2882/16 751 52
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Chrudim Palackého třída 801 537 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice třída Míru 72 530 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Domažlice Msgre. B. Staška 264 344 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 152 339 18
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Františkánská 356/15 305 09
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Děčín Pohraniční 1385/14 405 02
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Chomutov Palackého 4147 430 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Litoměřice Mírové náměstí 14/6 412 96
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Louny Mírové náměstí 53 440 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Most Bankovní 1300 434 57
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 22 413 01
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Teplice Benešovo náměstí 421/1 415 46
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 2 400 58
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Kroměříž Velké náměstí 49/43 767 18
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherské Hradiště Dvořákova 1210 686 55
  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Zarámí 4463 761 65
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 01 Václavské nám. 791/32 115 20
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 02 Anglická 140/20 120 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova 11/3 370 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Jindřichův Hradec náměstí Míru 140 377 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Písek Karlova 107/1 397 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Joštova 694/5 601 79
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Milady Horákové 859/6 602 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Cheb Březinova 18/13 350 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní třída 81/10 353 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Sokolov 5. května 714 356 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jičín Husova 393 506 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Trutnov Horská 888 541 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec 1. máje 79/18 461 78
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek tř. T.G. Masaryka 492 738 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 452/4 746 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Čechova 1005/4 750 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice třída Míru 63 531 83
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 154 339 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Americká 2487/60 305 55
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň náměstí T.G.Masaryka 1931/12 305 05
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Benešov Karla Nového 2363 256 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Beroun Husovo nám. 38/25 266 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Most Moskevská 1999 434 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Dlouhá 136 760 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Na Poříčí 1046/24 115 20
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Na Příkopě 857/18 110 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 náměstí Republiky 1081/7 110 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Perlová 371/5 110 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Revoluční 725/11 110 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Spálená 2121/22 110 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 1 Václavské náměstí 791/32 115 20
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 2 Anglická 140/20 120 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 2 Bělehradská 478/110 120 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 3 Biskupcova 1745/7 130 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 3 Vinohradská 89/90 130 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Arkalycká 758/2 149 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Československého exilu 2154/22 143 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Na Pankráci 310/60 140 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Novodvorská 1800/136 142 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Olbrachtova 1946/64 140 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 4 Roztylská 2321/19 148 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Lidická 66/43 150 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Mukařovského 1986/7 155 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Nádražní 762/32 150 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Petržílkova 2589/19 158 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Radlická 333/150 150 57
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 5 Zbraslavské náměstí 461 156 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 6 Banskobystrická 2080/11 160 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 6 Bělohorská 233/95 169 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 6 Dejvická 36/40 160 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 6 Makovského 1179/2 163 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 7 Komunardů 1130/25 170 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 7 Ovenecká 381/19 170 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 8 Ke Stírce 242/50 182 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 8 Thámova 181/20 186 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 9 Freyova 945/35 190 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 9 Chlumecká 765/6 198 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní město Praha Praha 9 Veselská 663 199 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova třída 11/3 370 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Lannova třída 14/9 370 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj České Budějovice Nádražní 1759 370 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Český Krumlov Špičák 136 381 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Dačice Göthova 149 380 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Jindřichův Hradec náměstí Míru 140 377 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Milevsko náměstí Edvarda Beneše 2 399 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Písek Karlova 107/1 397 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Prachatice Nádražní 67 383 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Strakonice Lidická 514 386 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Tábor náměstí Františka Křižíka 348/1 390 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Temelín - jaderná elektrárna Březí u Týna nad Vltavou 71 375 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Třeboň Na Sadech 6 379 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Týn nad Vltavou náměstí Míru 25 375 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihočeský kraj Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Blansko Rožmitálova 2302/6 678 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Boskovice třída Kapitána Jaroše 2012 680 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Holandská 874/8 639 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Joštova 694/5 602 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Milady Horákové 859/6 602 00 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Olomoucká 1257/118 618 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Orlí 30 602 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 612 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Palachovo náměstí 797/4 625 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 624 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 616 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Kyjov Jungmannova 499/41 697 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Tišnov Brněnská 151 666 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Vyškov Jana Šoupala 491/1 682 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihomoravský kraj Znojmo Masarykovo náměstí 324/1 669 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Hlavní 2911/75 352 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Cheb Březinova 18/13 350 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Chodov Staroměstská 1156 357 35
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Sokolov 5. května 714 356 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovarský kraj Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Pelhřimov Příkopy 1754 393 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Třebíč Karlovo náměstí 27/21 674 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 553/26 591 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 80 544 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7 503 51
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Jičín Husova 393 506 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Nová Paka Komenského 304 509 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Rychnov nad Kněžnou Palackého 47 516 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Trutnov Horská 888 541 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Královehradecký kraj Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 29
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec 1. máje 79/18 461 78
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Liberec Palachova 1404/2 460 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Nový Bor T. G. Masaryka 830 473 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberecký kraj Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Bohumín Komenského 263 735 81
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek Josefa Václava Sládka 41 738 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Frýdek-Místek třída T. G. Masaryka 492 738 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Havířov Dlouhá třída 467/13 736 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Karviná Hrnčířská 46/3 733 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Krnov Říční okruh 4/14 794 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Hrnčířská 452/4 746 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Opava Ostrožná 255/17 746 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Orlová Masarykova třída 1326 735 14
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava 28. října 2663/150 702 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hlavní třída 703/82 708 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Horní 1471/57 700 30
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Ostrava Výškovická 3067/116A 700 30
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravskoslezský kraj Třinec Lidická 1264 739 61
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Horní náměstí 366/6 779 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Olomouc Riegrova 372/4 779 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Čechova 1005/4 750 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomoucký kraj Zábřeh náměstí Osvobození 259/11 789 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Chrudim Čáslavská 313 537 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Litomyšl Nerudova 1285 570 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Pardubice třída Míru 63 530 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubický kraj Žamberk Kostelní 85 564 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Domažlice náměstí Míru 4 344 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Klatovy náměstí Míru 154 339 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Americká 2487/60 305 55
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Masarykova 647/66 312 00
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň náměstí Republiky 96/8 301 16
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Přeštice Hlávkova 11/1 334 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Sušice náměstí Svobody 2 342 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeňský kraj Tachov náměstí Republiky 115 347 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Benešov Karla Nového 2363 256 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno Italská 2417 272 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kolín Karlovo náměstí 71 280 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Kutná Hora V Mišpulkách 1052 284 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Poděbrady Husova 31/2 290 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Průhonice Uhříněveská 364 252 43
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Příbram náměstí T. G. Masaryka 143 261 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Říčany Barákova 237/8 251 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Slaný Masarykovo náměstí 1/7 274 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Středočeský kraj Vlašim Komenského 40 258 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Děčín Řetězová 195/2 405 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Děčín Zbrojnická 1848 405 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Chomutov Žižkovo náměstí 5762 430 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Kadaň Mírové nám. 65 432 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Litoměřice Dlouhá 212/8 412 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Louny Pražská 95 440 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Most Moskevská 1999 434 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Roudnice nad Labem Špindlerova třída 681 413 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Teplice Kollárova 1629/9 415 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Hradiště 96/6 400 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Varnsdorf Národní 512 407 47
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústecký kraj Žatec Oblouková 169 438 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Holešov Palackého 821/1 769 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Otrokovice Jana Žižky 1930 765 02
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Vsetín Dolní náměstí 305 755 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Dlouhá 136 760 01
  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlínský kraj Zlín Okružní 5290 760 05