Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 15. 6. 2020
 • Akktualizace obsahu, úprava struktury stránky

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného přístupu podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, adresa apod.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je zdarma, stejně jako veškeré služby, jejichž využití je zde umožněno. Bezplatné poskytování služeb prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zahrnuje i generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně), které uživateli elektronického přístupu plně nahrazují papírové výpisy. Požadavky týkající se státních dluhopisů je možné podávat rovněž osobně prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů a to za podmínek stanovených dle platného ceníku.

Majetkový účet

Funkcionality elektronického přístupu ke správě majetkového účtu

V rámci zabezpečeného internetového prostředí, kterým je právě elektronický přístup ke správě majetkového účtu, má vlastník státních dluhopisů nepřetržitý přístup k informacím o stavu majetkového účtu a může jeho prostřednictvím využívat řadu služeb bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu jsou zdarma.

Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/

Přehled služeb, které je prostřednictvím elektronického přístupu možné využít, je uveden níže:

 • Podání Žádosti o úpis – všechny emise státních dluhopisů určených pro občany nabízené v daném upisovacím období je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu. Po zadání Žádosti o úpis jsou upisovateli vygenerovány platební instrukce. Po provedení úhrady lze stav Žádosti o úpis ověřit v „Přehledu požadavků“ ve sloupci „Stav požadavku". Pokud zde bude uvedeno „Zaplaceno“, došlo ke spárování zaslané platby s Žádostí o úpis.
 • Změna účtu pro výplatu - k majetkovému účtu se eviduje pouze jeden platební účet pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty.
 • Změna některých osobních údajů – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo mobilního telefonu.
 • Předčasné splacení - Žádost o předčasné splacení je možné podávat během období, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami dané emise státních dluhopisů. Mimo tato období nelze Žádost o předčasné splacení podat. Bližší informace naleznete zde.
 • Žádost o převod – prostřednictvím elektronického přístupu lze provést převod či darování dluhopisů osobě, která již má zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.
 • Žádost o reinvestici dluhopisu – umožňují-li to emisní podmínky dluhopisu, u kterého se blíží datum splatnosti, lze prostřednictvím elektronického přístupu podat Žádost o reinvestici jmenovité hodnoty do právě nabízených emisí státních dluhopisů.
 • Žádost o stavový výpis – možnost generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně) uživateli elektronického přístupu plně nahrazuje papírové výpisy.
 • Dárkový certifikát – využije-li vlastník státních dluhopisů službu darování prostřednictvím elektronického přístupu, může si zároveň pro obdarovaného vygenerovat dárkový certifikát ve formátu pdf. Samotným vystavením dárkového certifikátu však nedojde automaticky k převodu dluhopisů obdarovanému, za tímto účelem je vždy nutné podat Žádost o převod.
 • Pamětní list emise – vlastník státních dluhopisů si může vygenerovat pamětní list emise ve formátu pdf, a to buď již při podání Žádosti o úpis, nebo kdykoliv v průběhu držby dluhopisu.
 • Čestné prohlášení – přesáhne-li hodnota upisovaných dluhopisů částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, je upisovateli umožněno vyplnit formulář Čestného prohlášení přímo prostřednictvím elektronického přístupu s tím, že není nutné tento formulář zaslat poštou na Ministerstvo financí
 • Reklamace nevyplacení výnosu/nesplacení jmenovité hodnoty - vlastníci již splacených dluhopisů mohou podat Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty. Při podání Žádosti o provedení reklamace si žadatelé mohou vybrat ze dvou variant provedení reklamace. Jednak je možné požádat o vyplacení peněžních prostředků na platební účet. Druhou možností dostupnou výhradně prostřednictvím elektronického přístupu je investování peněžních prostředků do aktuálně nabízených emisí státních dluhopisů.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na e-mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). 

Požadavky týkající se státních dluhopisů je možné podávat rovněž osobně prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů, a to za podmínek stanovených dle platného ceníku.

Jak zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu?

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je možné jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů či nikoliv.

 • Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany a mám v samostatné evidenci státních dluhopisů uvedeno telefonní číslo mobilního telefonu
  O zřízení elektronického přístupu můžete požádat telefonicky, prostřednictvím informační telefonní linky Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). Za účelem zřízení elektronického přístupu je nezbytné na informační linku zavolat z mobilního telefonu, který je zapsán v samostatné evidenci státních dluhopisů. Po ověření osobních údajů budou žadateli zaslány přihlašovací údaje. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů. V případě, že při ověřování nedojde ke shodě údajů, je možné o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu požádat pouze prostřednictvím smluvního distributora. Na infolinku tedy nelze po neúspěšném ověření volat opakovaně.
 • Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany, ale nemám v samostatné evidenci státních dluhopisů uvedeno telefonní číslo mobilního telefonu Elektronický přístup lze zřídit osobně a to podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli ze smluvních distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se státními dluhopisy, naleznete zde: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se státními dluhopisy. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů od podání žádosti. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.
 • Dosud jsem nevlastnil/a státní dluhopisy
  Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je automaticky zřízen každému, kdo podá žádost o úpis Dluhopisu Republiky prostřednictvím distributora, a to po uhrazení ceny pořizovaných dluhopisů. Přihlašovací údaje jsou vygenerovány a zasílány do 14 dnů po připsání ceny pořizovaných dluhopisů na platební účet smluvního distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Elektronický přístup může být rovněž zřízen na základě Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, kterou je možné podat na vybraných pobočkách distributora Dluhopisu Republiky. Jedná se o nově zavedenou zpoplatněnou službu, která umožní úpis dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu bez nutnosti nejprve pořídit dluhopisy na pobočce distributora.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na e-mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). Pokud Vám byl elektronický přístup v minulosti zřízen, ale již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Více informací naleznete zde.