Elektronický přístup ke správě majetkového účtu

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 1. 12. 2021
 • Aktualizace obsahu, úprava struktury stránky
 • Aktualizace obsahu, úprava struktury stránky
 • Aktualizace obsahu včetně diagramu - Identita občana

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí umožňuje vlastníkovi státních dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) k informacím o stavu majetkového účtu. Vlastník dluhopisů může prostřednictvím zabezpečeného přístupu podávat požadavky na úpis, reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Vlastníkovi je také umožněno měnit některé údaje vztahující se k majiteli účtu jako například číslo platebního účtu, doručovací adresa apod.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je zdarma, stejně jako veškeré služby, jejichž využití je zde umožněno. Bezplatné poskytování služeb prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zahrnuje i generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně), které uživateli elektronického přístupu plně nahrazují papírové výpisy. Požadavky týkající se státních dluhopisů je možné podávat rovněž osobně prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů a to za podmínek stanovených dle platného ceníku.

Funkcionality elektronického přístupu ke správě majetkového účtu

V rámci zabezpečeného internetového prostředí, kterým je právě elektronický přístup ke správě majetkového účtu, má vlastník státních dluhopisů nepřetržitý přístup k informacím o stavu majetkového účtu a může jeho prostřednictvím využívat řadu služeb bez nutnosti návštěvy smluvního distributora. Požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu jsou zdarma.

Elektronický přístup je dostupný na internetové adrese https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/

Přehled služeb, které je prostřednictvím elektronického přístupu možné využít, je uveden níže:

 • Podání Žádosti o úpis – všechny emise státních dluhopisů určených pro občany nabízené v daném upisovacím období je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu. Po zadání Žádosti o úpis jsou upisovateli vygenerovány platební instrukce. Po provedení úhrady lze stav Žádosti o úpis ověřit v „Přehledu požadavků“ ve sloupci „Stav požadavku". Pokud zde bude uvedeno „Zaplaceno“, došlo ke spárování zaslané platby s Žádostí o úpis.
 • Změna účtu pro výplatu - k majetkovému účtu se eviduje pouze jeden platební účet pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty.
 • Změna některých osobních údajů – např. doručovací adresa, číslo mobilního telefonu nebo údaj o tom, zda je vlastník politicky exponovanou osobou.
 • Předčasné splacení - Žádost o předčasné splacení je možné podávat během období, která jsou stanovena příslušnými emisními podmínkami dané emise státních dluhopisů. Mimo tato období nelze Žádost o předčasné splacení podat. Bližší informace naleznete zde.
 • Žádost o převod – prostřednictvím elektronického přístupu lze provést převod dluhopisů osobě, která musí mít v okamžiku podání této žádosti zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Zadáním převodu je vygenerován kód pro nabyvatele, který je třeba spolu s pokyny k dalšímu postupu nabyvateli předat. Uplatní-li nabyvatel kód v době jeho platnosti, pak k připsání dluhopisů na majetkový účet nabyvatele dojde následující pracovní den po jeho uplatnění.
 • Žádost o darování – prostřednictvím elektronického přístupu lze provést darování dluhopisů osobě, která musí mít v okamžiku podání této žádosti zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Zadáním žádosti o darování je vygenerován kód pro nabyvatele, který je třeba spolu s pokyny k dalšímu postupu předat obdarovanému. Uplatní-li obdarovaný kód v době jeho platnosti, pak k připsání dluhopisů na jeho majetkový účet dojde následující pracovní den po jeho uplatnění.
 • Žádost o reinvestici dluhopisu – umožňují-li to emisní podmínky dluhopisu, u kterého se blíží datum splatnosti, lze prostřednictvím elektronického přístupu podat Žádost o reinvestici jmenovité hodnoty do právě nabízených emisí státních dluhopisů.
 • Žádost o stavový výpis – možnost generování výpisů z majetkového účtu (365krát ročně, 1krát denně) uživateli elektronického přístupu plně nahrazuje papírové výpisy.
 • Čestné prohlášení – přesáhne-li hodnota upisovaných dluhopisů částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, je upisovateli umožněno vyplnit formulář Čestného prohlášení přímo prostřednictvím elektronického přístupu s tím, že není nutné tento formulář zaslat poštou na Ministerstvo financí.
 • Reklamace nevyplacení výnosu/nesplacení jmenovité hodnoty - vlastníci již splacených dluhopisů mohou podat Žádost o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty. Při podání Žádosti o provedení reklamace si žadatelé mohou vybrat ze dvou variant provedení reklamace. Jednak je možné požádat o vyplacení peněžních prostředků na platební účet. Druhou možností dostupnou výhradně prostřednictvím elektronického přístupu je investování peněžních prostředků do aktuálně nabízených emisí státních dluhopisů.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na e-mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). 

Požadavky týkající se státních dluhopisů je možné podávat rovněž osobně prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů, a to za podmínek stanovených dle platného ceníku.

 

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je možné zřídit několika způsoby v závislosti na tom, zda jste vlastnil/a některou z předchozích emisí státních dluhopisů či nikoliv. Přehled možností zřízení elektronického přístupu je zobrazen v níže uvedeném diagramu.

Diagram - Jak zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu? 

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – nejsem vlastníkem žádných státních dluhopisů

Elektronicky prostřednictvím Identity občana

Registraci nového uživatele, který dosud nemá zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí, je možné provést plně elektronicky prostřednictvím své Identity občana s využitím prostředku na úrovni vysoká, např. eObčanka, tj. občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 1. 7. 2018 (tato služba je zdarma).

Pokud byl Váš občanský průkaz vydán před 1. 7. 2018, můžete požádat o jeho výměnu na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1 - 22). Tato služba může podléhat správnímu poplatku.

Čip občanského průkazu musí být aktivován. Aktivaci lze zdarma provést na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností při vyzvednutí občanského průkazu nebo kdykoliv poté. Pro jeho využívání je nutná čtečka čipových karet, která může být součástí některých notebooků či klávesnic, případně bývá běžně dostupná v obchodech s elektronikou. Čtečky čipových karet bývají využívány i pro přihlašování do internetového bankovnictví některých bank. Za předpokladu, že tato čtečka splňuje potřebné parametry, lze ji využít i pro identifikaci prostřednictvím eObčanky.

Na počítač nebo mobilní zařízení je rovněž nezbytné nainstalovat obslužnou aplikaci eObčanka, kterou je možné stáhnout prostřednictvím internetových stránek info.identitaobcana.cz.

Více informací o elektronickém občanském průkazu a jeho použití naleznete na internetových stránkách info.identitaobcana.cz.

Máte-li již prostředek s vysokou úrovní záruky připraven k použití, celý proces identifikace můžete provést výhradně elektronicky dle následujícího postupu:

 • na internetových stránkách www.dluhopisrepubliky.cz klikněte v pravém horním rohu na Majetkový účet červeně označený 
 • na přihlašovací stránce zvolte přihlášení Identita občana (portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci), kde se následně přihlaste např. prostřednictvím eObčanka s využitím čtečky čipových karet
 • v případě úspěšného ověření totožnosti budete vyzván/a k udělení souhlasu s odesláním údajů, které jsou požadovány pro ztotožnění v rámci samostatné evidence státních dluhopisů
 • po udělení souhlasu je na stránce Založení majetkového účtu třeba doplnit údaje jako doručovací adresa, číslo mobilního telefonu nebo bankovní spojení pro vyplacení výnosu a splacení jmenovité hodnoty
 • dále je třeba doplnit údaje potřebné pro splnění podmínky tzv. kontroly klienta, kterou Ministerstvo financí musí při zakládání majetkového účtu provést v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; mezi tyto údaje patří např. informace o pracovní pozici, výdělečných aktivitách, zdrojích finančních prostředků apod.
 • po úspěšném provedení výše zmíněných kroků Vám bude v samostatné evidenci státních dluhopisů zřízen majetkový účet
 • zřízením majetkového účtu Vám budou automaticky vygenerovány a zaslány přihlašovací údaje k jeho správě (Osobní číslo a PIN), případně se i nadále můžete přihlašovat prostřednictvím své Identity občana

Osobně na pobočce smluvního distributora

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je automaticky zřízen každému, kdo podá žádost o úpis Dluhopisu Republiky prostřednictvím smluvního distributora, a to po uhrazení ceny pořizovaných dluhopisů a poplatku za podání žádosti. Přihlašovací údaje (Osobní číslo a PIN) jsou vygenerovány a zasílány do 14 dnů po připsání ceny pořizovaných dluhopisů na platební účet smluvního distributora. Pokud Vám byl elektronický přístup zřízen již dříve, přihlašovací údaje Vám nebudou na základě podání Žádosti o úpis zaslány.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu může být rovněž zřízen na základě Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, kterou je možné podat na vybraných pobočkách distributora Dluhopisu Republiky. Jedná se o zpoplatněnou službu, která umožní úpis dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu bez nutnosti nejprve pořídit dluhopisy na pobočce distributora. Přihlašovací údaje (Osobní číslo a PIN) jsou vygenerovány a zasílány do 14 dnů po uhrazení poplatku za podání žádosti.

 


 

Doplňující informace k Osobnímu číslu a PIN

Osobní číslo je z bezpečnostních důvodů zasíláno na mobilní telefon a PIN poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Z toho důvodu je nutné, aby v samostatné evidenci bylo uvedeno číslo mobilního telefonu, nikoliv pevná linka.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na e mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). Pokud Vám byl elektronický přístup v minulosti zřízen, ale již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kontaktujte za účelem jejich opětovného zaslání z čísla Vašeho mobilního telefonu evidovaného v samostatné evidenci státních dluhopisů výše uvedenou telefonní linku. 

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu – vlastnil/a jsem předchozí emise státních dluhopisů

Elektronicky prostřednictvím Identity občana

O zřízení elektronického přístupu je možné požádat plně elektronicky na základě přihlášení prostřednictvím své Identity občana s využitím prostředku na úrovni vysoká nebo značná, tj. např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu.

Elektronický přístup ke správě majetkového účtu je možné zřídit následovně:

 • na internetových stránkách www.dluhopisrepubliky.cz klikněte v pravém horním rohu na Majetkový účet červeně označený
 • na přihlašovací stránce zvolte přihlášení Identita občana, kde se následně přihlaste jedním z výše uvedených prostředků
 • v případě úspěšného ověření totožnosti budete vyzván/a k udělení souhlasu s odesláním údajů, které jsou požadovány pro ztotožnění v rámci samostatné evidence státních dluhopisů
 • proběhne-li elektronické ověření totožnosti úspěšně, dojde k přihlášení k Vašemu majetkovému účtu
 • následně Vám budou automaticky vygenerovány a zaslány přihlašovací údaje k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu (Osobní číslo a PIN), případně se i nadále můžete přihlašovat prostřednictvím Identity občana

Telefonicky (máte-li v samostatné evidenci státních dluhopisů uvedeno telefonní číslo mobilního telefonu)

O zřízení elektronického přístupu můžete požádat telefonicky, prostřednictvím informační telefonní linky Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). Za účelem zřízení elektronického přístupu je nezbytné na informační linku zavolat z mobilního telefonu, který je zapsán v samostatné evidenci státních dluhopisů. Po ověření osobních údajů budou žadateli zaslány přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů. V případě, že při ověřování nedojde ke shodě údajů, je možné o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu požádat pouze prostřednictvím smluvního distributora. Na infolinku tedy nelze po neúspěšném ověření volat opakovaně.

Osobně na pobočce smluvního distributora

Elektronický přístup lze zdarma zřídit osobně, a to podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli ze smluvních distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se státními dluhopisy, naleznete zde: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se státními dluhopisy. Přihlašovací údaje jsou zasílány v řádu 14 dnů od podání žádosti.

 


 

Doplňující informace k Osobnímu číslu a PIN

Osobní číslo je z bezpečnostních důvodů zasíláno na mobilní telefon a PIN poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí. Z toho důvodu je nutné, aby v samostatné evidenci bylo uvedeno číslo mobilního telefonu, nikoliv pevná linka.

Detailnější informace o možnostech elektronické správy majetkového účtu poskytuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., který zároveň zajišťuje případné reklamace přihlašovacích údajů na e mailové adrese: dotazy@cdcp.cz či na telefonní lince: +420 221 832 185 (Po – Pá: 8:00 – 17:00). Pokud Vám byl elektronický přístup v minulosti zřízen, ale již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kontaktujte za účelem jejich opětovného zaslání z čísla Vašeho mobilního telefonu evidovaného v samostatné evidenci státních dluhopisů výše uvedenou telefonní linku.

Přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu

Elektronickou správu majetkového účtu je možné provádět pouze po přihlášení. Pokud Vám elektronický přístup ke správě majetkového účtu nebyl dosud zřízen, bližší informace naleznete výše.

Přihlásit se můžete jedním z následujících způsobů:

prostřednictvím Osobního čísla a PIN

 • na internetových stránkách www.dluhopisrepubliky.cz klikněte v pravém horním rohu na Majetkový účet červeně označený
 • na přihlašovací stránce zvolte přihlášení Osobní číslo a PIN
 • zadejte přihlašovací údaje, tj. Osobní číslo (doručeno SMS zprávou na mobilní telefon) a PIN (doručen poštou)
 • následně zadejte jednorázový ověřovací kód, který Vám bude doručen prostřednictvím SMS zprávy
 • proběhne-li elektronické ověření totožnosti úspěšně, dojde k přihlášení k elektronickému přístupu ke správě Vašeho majetkového účtu

prostřednictvím Identity občana

 • na internetových stránkách www.dluhopisrepubliky.cz klikněte v pravém horním rohu na Majetkový účet červeně označený
 • na přihlašovací stránce zvolte přihlášení Identita občana s využitím prostředku na úrovni vysoká nebo značná, např. eObčanka, NIA ID, Mobilní klíč eGovermentu
 • v případě úspěšného ověření totožnosti budete vyzván/a k udělení souhlasu s odesláním údajů, které jsou požadovány pro ztotožnění v rámci samostatné evidence státních dluhopisů (pouze v případě, pokud jste již dříve neudělil/a trvalý souhlas s odesláním těchto údajů)
 • proběhne-li elektronické ověření totožnosti úspěšně, dojde k přihlášení k elektronickému přístupu ke správě Vašeho majetkového účtu

 

Majetkový účet