Aktuality

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a.s., nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvního distributora, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky. Stejně tak rok 2019 se nese v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

Žádost o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky je možné podat prostřednictvím vybraných poboček Československé obchodní banky, a. s., (ČSOB, a. s.). Žádost o úpis Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky a Fixního státního dluhopisu České republiky je možné podat pouze prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. V tomto případě je potřeba navštívit některou z poboček ČSOB a zde podat Žádost o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o nově zavedenou zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu. Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

  • Komisionářská smlouva,
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky.  

V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

Při podání žádosti o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky prostřednictvím ČSOB, a.s., je žadatelům automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje vlastníku dluhopisů nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdrží každý nový vlastník státních dluhopisů do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.        

2. krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 16. 9. 2019.

V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora. Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 16. 9. 2019, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

3. krok

K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

další fáze

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

U Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

 

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 11,8
Počet držitelů 13 719
Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 12 649 
Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 401 000
Průměrný věk držitele* (roky) 55,1
Podíl na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%)  0,8
Podíl na celkovém státním dluhu (%) 0,7

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 1. 7. 2019
  • publikováno 20. 6. 2019
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126
DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 11622 0 4517 0

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
SSD - proti-inflační 21,6
SSD - variabilní 0,3
Dluhopis Republiky - reinvestiční 35,7
Dluhopis Republiky - proti-inflační 42,4

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 3,3
31-40 let 6,3
41-50 let 27,9
51-60 let 26,8
61-70 let 25,4
71-80 let 9,4
81 a více let 0,9

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 1228 1998 1723 1376 739 1505 480 355 301 156 1573 1110 459 176 194 265 26 16
Kumulovaná četnost (v %) 9 23,6 36,2 46,2 51,6 62,6 66,1 68,7 70,9 72,1 83,6 91,7 95,1 96,3 97,8 99,7 99,9 100

Distribuční místa

Kraj Distributor Obec Ulice PSČ Popis
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské nám. 791/32 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 02 Anglická 140/20 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 náměstí Republiky 1081/7 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Perlová 371/5 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Revoluční 725/11 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Spálená 2121/22 110 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské náměstí 791/32 115 20
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Anglická 140/20 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Bělehradská 478/110 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Lazarská 11/6 120 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 03 Biskupcova 1745/7 130 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 03 Vinohradská 89/90 130 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Arkalycká 758/2 149 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Československého exilu 2154/22 143 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Novodvorská 1800/136 (Novo Plaza) 142 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Olbrachtova 1946/64 140 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Roztylská 2321/19 148 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Lidická 66/43 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Mukařovského 1986/7 155 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Nádražní 762/32 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Petržílkova 2589/19 158 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Radlická 333/150 150 57
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Štefánikova 18/25 150 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Zbraslavské náměstí 461 156 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Banskobystrická 2080/11 160 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Bělohorská 233/95 169 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Makovského 1179/2 163 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Kamenická 599/26 170 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Komunardů 1130/25 170 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Ovenecká 19 170 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Ke Stírce 242/50 182 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Thámova 181/20 186 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Freyova 945/35 190 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Chlumecká 765/6 198 19
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Prosecká 851/64 190 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Vinohradská 3218/169 (STRAŠNICE) 100 00
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 11/3 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 11/3 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 14/9 371 65
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Nádražní 1759 (MERCURY CENTER) 370 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Krumlov Špičák 136 381 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dačice Göthova 149 380 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kaplice Linecká 434 382 41
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Milevsko náměstí E. Beneše 2 399 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prachatice Nádražní 67 383 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Lidická 514 386 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Palackého náměstí 106 386 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor Husovo náměstí 583/18 390 02
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Temelín-elektrárna Březí u Týna nad Vltavou 71 375 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třeboň Na Sadech 6 379 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Týn nad Vltavou náměstí Míru 25 375 01
Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Blansko Rožmitálova 2302/6 678 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Boskovice Kapitána Jaroše 2012 680 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Holandská 874/8 (CENTRUM SPIELBERK) 639 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Olomoucká 1257/118 618 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Orlí 30 602 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 612 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palachovo nám. 797/4 625 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Purkyňova 646/107 612 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 624 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 616 00
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kyjov Jungmannova 499/41 697 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tišnov Brněnská 151 666 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vyškov Jana Šoupala 491/1 682 01
Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Znojmo Masarykovo náměstí 324/1 669 02
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní třída 81/10 353 01
Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní 2911/75 352 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chodov Staroměstská 1156 357 35
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary Varšavská 929/15 360 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
Kraj Vysočina ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pelhřimov Příkopy 1754 393 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třebíč Karlovo náměstí 27/21 674 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 553/26 591 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 80 544 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Puškinova 861/2 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7 503 51
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nová Paka Komenského 304 509 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rychnov nad Kněžnou Palackého 47 516 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
Liberecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Palachova 1404/2 460 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Soukenné nám. 669/2A 460 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bor tř. T. G. Masaryka 830 473 01
Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek tř. T.G. Masaryka 492 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bohumín Komenského 263 735 81
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek - Místek J. V. Sládka 41 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek - Místek tř. T. G. Masaryka 492 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havířov Dlouhá třída 467/13 736 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karviná třída Osvobození 1679/25 735 06
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Krnov Říční okruh 4/14 794 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 46/3 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Ostrožná 255/17 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Orlová - Lutyně Masarykova 1326 735 14
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava 28. října 2663/150 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hlavní třída 703/82 708 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Horní 1471/57 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Výškovická 3067/116A 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třinec Lidická 1264 739 61
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Přerov Čechova 1005/4 750 02
Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Jeremenkova 1211/40b 779 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Riegrova 372/4 779 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov sídliště Svobody 3576/77 796 04
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Čechova 1005/4 750 02
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zábřeh Žižkova 2309/33a 789 01
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 531 83
Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chrudim Čáslavská 313 537 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litomyšl Havlíčkova 1118 570 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice Masarykovo náměstí 172 530 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 531 83
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žamberk Kostelní 85 564 01
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T.G.Masaryka 1931/12 305 05
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Domažlice náměstí Míru 4 344 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Masarykova 647/66 312 00
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň nám. Republiky 96/8 301 16
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Slovanská 2183/75 326 00
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Smetanovy sady 208/3 305 55
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přeštice Hlávkova 11/1 334 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sušice náměstí Svobody 2 342 01
Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tachov náměstí Republiky 115 347 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo nám. 38/25 266 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno Italská 2417 272 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kolín Karlovo náměstí 71 280 00
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kutná Hora V Mišpulkách 1052 284 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 846 293 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Poděbrady Husova 31/2 290 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Průhonice Uhříněveská 364 252 43
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Příbram náměstí T.G.Masaryka 143 261 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Říčany Barákova 237/8 251 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Slaný Masarykovo náměstí 1/7 274 01
Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vlašim Komenského 40 258 01
Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Řetězová 195/2 405 02
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Zbrojnická 1848 405 02
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chomutov Žižkovo náměstí 5762 430 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kadaň Mírové nám. 65 432 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litoměřice Dlouhá 212/8 412 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Louny Pražská 95 440 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Roudnice nad Labem Špindlerova třída 681 413 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Kollárova 1629/9 415 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Krupská 35/16 415 01
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Hradiště 96/6 400 02
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Varnsdorf Národní 512 407 47
Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žatec Oblouková 169 438 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Holešov Palackého 821/1 769 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Otrokovice Jana Žižky 1930 765 02
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vsetín Dolní náměstí 305 755 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01
Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Okružní 5290 760 05