Aktuality

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Za účelem zřízení elektronického přístupu je potřeba se dostavit na pobočku smluvního distributora, kde se provádí řádná identifikace a autentizace klienta. Zde Vám bude elektronický přístup zřízen podáním Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu. Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky. Elektronický přístup lze na pobočce smluvního distributora eventuálně zřídit i podáním Žádosti o úpis alespoň minimálního počtu kusů (tj. 1 000 ks) libovolné emise Dluhopisu Republiky.

2. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat rovněž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Jak je již uvedeno výše, při podání žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

 • Česká spořitelna, a.s.:
  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta
 • Československá obchodní banka, a. s.:
  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky  

  V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

  Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, může Vám být k podpisu předloženo Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

 • K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

  2. krok

  Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 15. 6. 2020.

  V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 15. 6. 2020, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

  V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

  3. krok

  K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

  další fáze

  Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

  U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

   

 • Grafy a statistiky

  RYCHLÝ PŘEHLED
  Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 16,8
  Počet držitelů 17 212
  Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 16 227
  Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 500 000
  Průměrný věk držitele* (roky) 55,8
  Podíl na celkovém státním dluhu (%) 0,9

  * Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 1. 4. 2020
  • publikováno 1. 4. 2020
  Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
  Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
  diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní fixní
  PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0 0
  JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0 0
  JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0 0
  JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126 0
  DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 12681 0 10738 0 188

  Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
  Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Počet držených kusů v % -
  SSD - proti-inflační 15,3
  SSD - variabilní 0,2
  Dluhopis Republiky - reinvestiční 26
  Dluhopis Republiky - proti-inflační 58,1
  Dluhopis Republiky - fixní 0,4

  Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
  Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Držené SSD podle věku v % -
  0-30 let 3
  31-40 let 6,3
  41-50 let 23,8
  51-60 let 29,2
  61-70 let 26
  71-80 let 10,8
  81 a více let 1

  Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
  Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
  50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
  * domácí fyzické osoby
  Četnost (počet držitelů*) 1149 2300 2077 1869 982 1820 669 426 441 213 745 2575 775 312 299 369 94 16
  Kumulovaná četnost (v %) 6,7 20,1 32,3 43,2 48,9 59,5 63,4 65,9 68,5 69,7 74,1 89,1 93,6 95,5 97,2 99,4 99,9 100

  Distribuční místa

  Kraj Distributor Obec Ulice PSČ Popis
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Sofijské náměstí 3404/3 143 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské náměstí 799/48 110 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Jugoslávská 136/19 120 24
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 03 Vinohradská 1899/112 130 31
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Budějovická 1912/64B 140 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Opatovská 874/25 149 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Štefánikova 247/17 150 31
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Vítězné náměstí 817/9 160 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Strossmayerovo náměstí 976/1 170 21
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Sokolovská 371/1 186 53
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Verneřická 408/3 190 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Starostrašnická 984/47 100 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Topolová 2915/16 106 00
  Hlavní město Praha Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Vršovické náměstí 67/8 101 37
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské nám. 791/32 115 20
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 02 Anglická 140/20 120 00
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
  Hlavní město Praha ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 náměstí Republiky 1081/7 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Perlová 371/5 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Revoluční 725/11 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Spálená 2121/22 110 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 01 Václavské náměstí 791/32 115 20
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Anglická 140/20 120 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Bělehradská 478/110 120 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 02 Lazarská 11/6 120 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 03 Biskupcova 1745/7 130 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 03 Vinohradská 89/90 130 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Arkalycká 758/2 149 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Československého exilu 2154/22 143 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Novodvorská 1800/136 (Novo Plaza) 142 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Olbrachtova 1946/64 140 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 04 Roztylská 2321/19 148 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Lidická 66/43 150 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Mukařovského 1986/7 155 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Nádražní 762/32 150 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Petržílkova 2589/19 158 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Radlická 333/150 150 57
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Štefánikova 18/25 150 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 05 Zbraslavské náměstí 461 156 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Banskobystrická 2080/11 160 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Bělohorská 233/95 169 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 06 Makovského 1179/2 163 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Kamenická 599/26 170 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Komunardů 1130/25 170 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 07 Ovenecká 19 170 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Ke Stírce 242/50 182 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 08 Thámova 181/20 186 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Freyova 945/35 190 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Chlumecká 765/6 198 19
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 09 Prosecká 851/64 190 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
  Hlavní město Praha ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Praha 10 Vinohradská 3218/169 (STRAŠNICE) 100 00
  Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice U Černé věže 1 370 26
  Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec Nádražní 187/II 377 12
  Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Písek Alšovo náměstí 178/2 397 39
  Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Velké náměstí 55 386 01
  Jihočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor 9. května 518/10 390 02
  Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
  Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 11/3 370 01
  Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
  Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
  Jihočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Hroznová 63/1 370 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 11/3 370 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Lannova 14/9 371 65
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky České Budějovice Nádražní 1759 (MERCURY CENTER) 370 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Krumlov Špičák 136 381 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dačice Göthova 149 380 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kaplice Linecká 434 382 41
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Milevsko náměstí E. Beneše 2 399 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Písek Karlova 107/1 397 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prachatice Nádražní 67 383 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Lidická 514 386 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Strakonice Palackého náměstí 106 386 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor Husovo náměstí 583/18 390 02
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tábor náměstí Fr. Křižíka 348/1 390 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Temelín-elektrárna Březí u Týna nad Vltavou 71 375 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třeboň Na Sadech 6 379 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Týn nad Vltavou náměstí Míru 25 375 01
  Jihočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vyškov Husova 443/2 682 01
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Blansko Vanklovo náměstí 1436/3 678 01
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Jánská 446/6 601 55
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Kounicova 952/4 602 00
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Břeclav Jana Palacha 2925/7 690 02
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 3654/44 695 01
  Jihomoravský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Znojmo Pontassievská 918/1 669 02
  Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 601 79
  Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
  Jihomoravský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Blansko Rožmitálova 2302/6 678 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Boskovice Kapitána Jaroše 2012 680 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Holandská 874/8 (CENTRUM SPIELBERK) 639 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Joštova 694/5 601 79
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Milady Horákové 859/6 602 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Olomoucká 1257/118 618 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Orlí 30 602 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 612 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Palachovo nám. 797/4 625 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Purkyňova 646/107 612 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 624 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 616 00
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hodonín Národní třída 1471/17 695 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kyjov Jungmannova 499/41 697 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tišnov Brněnská 151 666 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vyškov Jana Šoupala 491/1 682 01
  Jihomoravský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Znojmo Masarykovo náměstí 324/1 669 02
  Karlovarský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 14 361 18
  Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
  Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
  Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní třída 81/10 353 01
  Karlovarský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hlavní 2911/75 352 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Cheb Březinova 18/13 350 02
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chodov Staroměstská 1156 357 35
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karlovy Vary Varšavská 929/15 360 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sokolov 5. května 714 356 01
  Karlovarský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
  Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 168 580 27
  Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihlava Křížová 1338/1 586 23
  Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pelhřimov Masarykovo náměstí 30 393 14
  Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třebíč Karlovo náměstí 31/25 674 01
  Kraj Vysočina Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žďár nad Sázavou Náměstí Republiky 1450/23 591 01
  Kraj Vysočina ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pelhřimov Příkopy 1754 393 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třebíč Karlovo náměstí 27/21 674 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
  Kraj Vysočina ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žďár nad Sázavou náměstí Republiky 553/26 591 01
  Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Československé armády 402 502 00
  Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jičín 17. listopadu 861 506 01
  Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 179 547 25
  Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nová Paka Masarykovo náměstí 3 509 01
  Královehradecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Trutnov Krakonošovo náměstí 20 541 01
  Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
  Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
  Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
  Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
  Královehradecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 80 544 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Puškinova 861/2 500 02
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734/7 500 02
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7 503 51
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jičín Husova 393 506 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Náchod Karlovo náměstí 177 547 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nová Paka Komenského 304 509 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rychnov nad Kněžnou Palackého 47 516 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Trutnov Horská 888 541 01
  Královehradecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
  Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Lípa Hrnčířská 2985 470 01
  Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 626/13 466 28
  Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Felberova 12/9 461 98
  Liberecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Turnov Náměstí Českého ráje 94 511 01
  Liberecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 01
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec 1. máje 79/18 461 78
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Palachova 1404/2 460 01
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Liberec Soukenné nám. 669/2A 460 01
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Bor tř. T. G. Masaryka 830 473 01
  Liberecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karviná Markova 47/3 733 21
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třinec náměstí Svobody 1142 739 61
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 2173 738 01
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havířov náměstí Republiky 1521/1b 736 01
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kopřivnice Záhumenní 1353/4B 742 21
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Jičín Štefánikova 2115/13 741 11
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava náměstí Republiky 425/15 746 71
  Moravskoslezský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava 28. října 3348/65 702 70
  Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Frýdek-Místek tř. T.G. Masaryka 492 738 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bohumín Komenského 263 735 81
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek - Místek J. V. Sládka 41 738 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Frýdek - Místek tř. T. G. Masaryka 492 738 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Havířov Dlouhá třída 467/13 736 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Karviná třída Osvobození 1679/25 735 06
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Krnov Říční okruh 4/14 794 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 452/4 746 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Hrnčířská 46/3 746 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Opava Ostrožná 255/17 746 01
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Orlová - Lutyně Masarykova 1326 735 14
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava 28. října 2663/150 702 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hlavní třída 703/82 708 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Hollarova 3119/5 702 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Horní 1471/57 700 30
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ostrava Výškovická 3067/116A 700 30
  Moravskoslezský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Třinec Lidická 1264 739 61
  Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Třída Svobody 401/19 779 00
  Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
  Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Palackého 2882/16 751 52
  Olomoucký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
  Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
  Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
  Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Přerov Čechova 1005/4 750 02
  Olomoucký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Jeremenkova 1211/40b 779 00
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Olomouc Riegrova 372/4 779 00
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov Dukelská brána 4361/5 796 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Prostějov sídliště Svobody 3576/77 796 04
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Čechova 1005/4 750 02
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
  Olomoucký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zábřeh Žižkova 2309/33a 789 01
  Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chrudim Palackého třída 801 537 01
  Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 72 530 02
  Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
  Pardubický kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
  Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 531 83
  Pardubický kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chrudim Čáslavská 313 537 01
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litomyšl Havlíčkova 1118 570 01
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice Masarykovo náměstí 172 530 02
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Pardubice třída Míru 63 531 83
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
  Pardubický kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žamberk Kostelní 85 564 01
  Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Domažlice Msgre. B. Staška 264 344 01
  Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Klatovy Náměstí Míru 152 339 18
  Plzeňský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Františkánská 356/15 305 09
  Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
  Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
  Plzeňský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T.G.Masaryka 1931/12 305 05
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Domažlice náměstí Míru 4 344 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Klatovy náměstí Míru 154 339 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Americká 2487/60 305 55
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Masarykova 647/66 312 00
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň nám. Republiky 96/8 301 16
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Slovanská 2183/75 326 00
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Plzeň Smetanovy sady 208/3 305 55
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Přeštice Hlávkova 11/1 334 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Sušice náměstí Svobody 2 342 01
  Plzeňský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Tachov náměstí Republiky 115 347 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno Náměstí Svobody 2003 272 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Benešov Tyršova 162 256 56
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Beroun Politických vězňů 183 266 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kolín Rubešova 50 280 14
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kralupy nd Vltavou Husova 579 278 47
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kutná Hora Štefánikova 52 284 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mělník Pražská 220/1 276 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Náměstí Míru 47 293 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nymburk Náměstí Přemyslovců 14/11 288 02
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Příbram nám. Arnošta z Pardubic 166 261 22
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rakovník Husovo náměstí 2347 269 01
  Středočeský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Říčany Masarykovo náměstí 35/4 251 01
  Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
  Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo nám. 38/25 266 01
  Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
  Středočeský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Benešov Karla Nového 2363 256 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno Italská 2417 272 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kolín Karlovo náměstí 71 280 00
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kutná Hora V Mišpulkách 1052 284 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav Pivovarská 113/1 293 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Mladá Boleslav tř. Václava Klementa 846 293 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Poděbrady Husova 31/2 290 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Průhonice Uhříněveská 364 252 43
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Příbram náměstí T.G.Masaryka 143 261 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Říčany Barákova 237/8 251 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Slaný Masarykovo náměstí 1/7 274 01
  Středočeský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vlašim Komenského 40 258 01
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Pohraniční 1385/14 405 02
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chomutov Palackého 4147 430 01
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litoměřice Mírové náměstí 14/6 412 96
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Louny Mírové náměstí 53 440 41
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Most Bankovní 1300 434 57
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 22 413 01
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Benešovo náměstí 421/1 415 46
  Ústecký kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 2 400 58
  Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
  Ústecký kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Řetězová 195/2 405 02
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Děčín Zbrojnická 1848 405 02
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Chomutov Žižkovo náměstí 5762 430 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kadaň Mírové nám. 65 432 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litoměřice Dlouhá 212/8 412 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Louny Pražská 95 440 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Most Moskevská 1999 434 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Roudnice nad Labem Špindlerova třída 681 413 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Kollárova 1629/9 415 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Teplice Krupská 35/16 415 01
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Hradiště 96/6 400 02
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Varnsdorf Národní 512 407 47
  Ústecký kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Žatec Oblouková 169 438 01
  Zlínský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kroměříž Velké náměstí 49/43 767 18
  Zlínský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Dvořákova 1210 686 55
  Zlínský kraj Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Zarámí 4463 761 65
  Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
  Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
  Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
  Zlínský kraj ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Holešov Palackého 821/1 769 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Otrokovice Jana Žižky 1930 765 02
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Vsetín Dolní náměstí 305 755 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Dlouhá 136 760 01
  Zlínský kraj ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky Zlín Okružní 5290 760 05