Aktuality

Výhody

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Do spořicích státních dluhopisů je možné investovat libovolnou částku. Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Spořicí státní dluhopisy je možné si pořídit na téměř 900 místech po celé České republice.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány Vaše dluhopisy, elektronický přístup ke správě majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů. Zpoplatněny budou pouze nadstandardní služby. 

 

Diskontovaný spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 1 až 2 roky (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů je tvořen rozdílem mezi jeho jmenovitou hodnotou a jeho pořizovací cenou. Cena dluhopisů je nižší než částka, která Vám bude vyplacena při splatnosti dluhopisů, tj. jmenovitá hodnota dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu Y % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte jejich cenu X*Y Kč. Dluhopisy Vám budou připsány na majetkový účet, který Vám bude automaticky založen k datu vydání dluhopisů. K datu splatnosti Vám bude vyplaceno celkem X Kč. Výnos dluhopisů je tvořen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a jeho cenou. V tomto případě tedy obdržíte k datu splatnosti dluhopisů výnos ve výši X – (X*Y) Kč.

Prémiový spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 3 roky (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

V případě kuponové varianty prémiových spořicích státních dluhopisů bude výnos dluhopisů jedenkrát ročně ke stanovenému datu vyplácen na Váš platební účet. Pro každý rok je stanoven pevný výnos dluhopisů, v posledním roce bude navíc vyplacen vyšší výnos dluhopisů jako prémie za držbu do splatnosti dluhopisů.

V případě reinvestiční varianty prémiových spořicích státních dluhopisů nebude výnos dluhopisů pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších prémiových spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje a navíc je poslední rok výnos dluhopisů navýšen o prémii za držbu do splatnosti. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou vypláceny k datu splatnosti daných dluhopisů.

Příklad:

V případě kuponové varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů Vám bude k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na Váš platební účet.

V případě reivestiční varianty: Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání prémiových spořicích státních dluhopisů, Vám budou každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Kuponový spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů bude jednou ročně ke stanovenému datu vyplácen na Váš platební účet. Výnos dluhopisů až do data splatnosti každý rok narůstá.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v určité jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty, za které zaplatíte rovněž X Kč. Počínaje dalším rokem od data vydání kuponových spořicích státních dluhopisů Vám bude k datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, každoročně až do data splatnosti dluhopisů vyplácen výnos dluhopisů na Váš platební účet.

Reinvestiční spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 5 až 6 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších reinvestičních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, počínaje dalším rokem od data vydání reinvestičních spořicích státních dluhopisů, Vám budou každoročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Variabilní spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 6 až 7 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů založený na průměrné referenční úrokové sazbě 6M PRIBOR nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších variabilních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů jsou tak dále zhodnocovány a budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, Vám budou dvakrát ročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Proti-inflační spořicí státní dluhopis

Jedná se o zaknihovaný cenný papír se splatností 7 až 8 let (dle příslušných emisních podmínek), jehož jmenovitá hodnota je 1 Kč.

Výnos dluhopisů založený na procentní změně indexu spotřebitelských cen nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude dvakrát ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších proti-inflačních spořicích státních dluhopisů na Váš majetkový účet. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované výnosy dluhopisů budou vyplaceny k datu splatnosti dluhopisů.

Příklad:

Během upisovacího období si pořídíte dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě X Kč při emisním kurzu 100 % jmenovité hodnoty. K datu, které je stanoveno v emisních podmínkách, Vám budou dvakrát ročně až do data splatnosti dluhopisů připisovány na majetkový účet další dluhopisy v hodnotě výnosu dluhopisů. Poslední výnos dluhopisů nebude reinvestován, ale bude Vám současně s celou jmenovitou hodnotou dluhopisů na Vašem majetkovém účtu vyplacen.

Příručka investora

1. krok

Vyberete si typ spořicího dluhopisu, který nejlépe vyhovuje Vašemu investičnímu záměru. Vybírat můžete ze tří variant. Jejich podrobný popis naleznete zde.

2. krok

Pokud patříte mezi vlastníky spořicích státních dluhopisů, kteří si nechali zřídit elektronický přístup ke správě majetkového účtu, můžete podávat požadavky na úpis prostřednictvím tohoto zabezpečeného přístupu z pohodlí domova. Případnou reinvestici jmenovité hodnoty již vlastněných spořicích státních dluhopisů můžete taktéž provést prostřednictvím elektronického přístupu. Bližší informace o reinvestici jmenovité hodnoty naleznete zde.

V případě, že ještě elektronický přístup ke správě majetkového účtu zřízen nemáte, můžete navštívit Vámi vybraného distributora, u kterého podáte Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů. Prostřednictvím této Žádosti můžete zároveň o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu požádat. V případě zájmu o reinvestici jmenovité hodnoty již vlastněných spořicích státních dluhopisů je třeba prostřednictvím distributora podat Žádost o reinvestici spořicích státních dluhopisů, bližší informace o reinvestici naleznete zde

Mapu a seznam distribučních míst naleznete zde.

Při pořizování spořicích státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu dokumenty, a to v závislosti na konkrétní situaci a vybraném distributorovi:

Česká spořitelna, a.s.

Zcela nový klient České spořitelny, a.s.:

 • Komisionářská smlouva,
 • Smlouva o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů,
 • Investiční dotazník přiměřenosti (klient si může zvolit variantu, že nechce odpovídat),
 • Registrace osoby,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient, který nevlastní žádný investiční nástroj v České spořitelně, a.s.:

 • Komisionářská smlouva,
 • Smlouva o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů,
 • Investiční dotazník přiměřenosti (klient si může zvolit variantu, že nechce odpovídat),
 • Registrace osoby,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient, který je již vlastníkem investičního nástroje v České spořitelně, a.s.:

 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Československá obchodní banka, a. s.

Žadatel o úpis se nezúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., a není jejím klientem:

 • Komisionářská smlouva,
 • Identifikační list,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Žadatel o úpis se nezúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., a je jejím klientem:

 • Komisionářská smlouva,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Žadatel o úpis se zúčastnil předchozí emise spořicích státních dluhopisů prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s.:

 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Komerční banka, a.s.

Zcela nový klient Komerční banky, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Investiční dotazník (ne vždy),
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky.

Stávající klient bez investičního nástroje u Komerční banky, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Investiční dotazník (ne vždy),
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky,
 • Žádost o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (pouze je-li veden v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí s neaktuálními údaji),
 • změnové formuláře Komerční banky, a.s. (pouze je-li veden v systému banky s neaktuálními údaji).

Stávající klient s již podepsanou komisionářskou smlouvu s Komerční bankou, a.s.:

 • Smlouva o poskytování služeb v oblasti spořicích státních dluhopisů,
 • Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů České republiky,
 • Žádost o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí (pouze je-li veden v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí s neaktuálními údaji),
 • změnové formuláře Komerční banky, a. s. (pouze je-li veden v systému banky s neaktuálními údaji).

3. krok

Do 3 pracovních dnů od data podání Žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů uhradíte cenu Vámi pořizovaných spořicích státních dluhopisů.

V případě úpisu spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí. Pokud byla Žádost o úpis spořicích státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, můžete provést úhradu dvěma způsoby: hotově přímo na pobočce distributora nebo bezhotovostním převodem na platební účet distributora. Pokud nebude platba připsána na účet do 3 pracovních od data podání Žádosti o úpis, Vaše žádost bude stornována.

4. krok

K datu vydání příslušných spořicích státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud Vám ještě nebyl zřízen.

další fáze

Během měsíce následujícím po vydání spořicích státních dluhopisů Vám přijde poštou výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše spořicí státní dluhopisy, pokud jste nepožádali o nezasílání výpisů z majetkového účtu nebo pokud z Vaší strany nedošlo přihlášní k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu.

Dále se bude postup lišit podle jednotlivých typů spořicích státních dluhopisů:

 •  U reinvestičního spořicího státního dluhopisu bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.
 •  U variabilního spořicího státního dluhopisu bude dvakrát ročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.
 •  U proti-inflačního spořicího státního dluhopisu bude dvakrát ročně docházet k reinvestici inflačního výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných inflačních výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

Grafy a statistiky

RYCHLÝ PŘEHLED
Celková jmenovitá hodnota SSD v oběhu (mld. Kč) 37,8
Počet držitelů SSD 44 385
Medián počtu držených SSD jedním držitelem (ks) 221 772
Průměrný věk držitele SSD* (roky) 58,2
Podíl SSD na korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech (%)  2,8
Podíl SSD na celkovém státním dluhu (%) 2,3

* Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů SSD v oběhu těchto držitelů 

 • souhrnná data k 1. 1. 2017
 • publikováno 27. 2. 2017
Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu SSD ((počet držitelů))
diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní
PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0
JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0
VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0
JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0
VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0
JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126

Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů SSD v oběhu v % ()
Počet držených kusů v % -
SSD - kuponový 13,4
SSD - reinvestiční 75,2
SSD - proti-inflační 11,3
SSD - variabilní 0,1

Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů SSD v oběhu v % ()
Držené SSD podle věku v % -
0-30 let 1,3
31-40 let 5,8
41-50 let 19
51-60 let 27,1
61-70 let 32,6
71-80 let 12,3
81 a více let 1,6
Nelze určit 0,3

Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů SSD v oběhu (držitelů)
50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
* domácí fyzické osoby
Četnost (počet držitelů*) 4097 11172 7381 5150 2512 2725 1973 828 732 488 291 3808 1146 550 268 579 305 44
Kumulovaná četnost (v %) 9,3 34,66 51,42 63,11 68,81 75 79,48 81,36 83,02 84,13 84,79 93,43 96,04 97,28 97,89 99,21 99,9 100

Distribuční místa

Kraj Distributor Obec Ulice PSČ Popis
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 01 Rytířská 536/29 110 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 01 Senovážné náměstí 872/25 110 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 01 Václavské náměstí 784/26 110 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 02 Jugoslávská 136/19 120 24
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 03 Vinohradská 1899/112 130 31
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 04 Budějovická 1912/64B 140 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 05 Štefánikova 247/17 150 31
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 06 Dejvická 50 160 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 07 Strossmayerovo náměstí 976/1 170 21
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 08 Sokolovská 371/1 186 53
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 09 Verneřická 408/3 190 00
Hlavní město Praha Česká spořitelna Praha 10 Vršovické náměstí 67/8 101 37
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Jeruzalémská 962/3 110 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Na Poříčí 1046/24 115 20
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Na Příkopě 857/18 110 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 náměstí Republiky 1081/7 110 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Perlová 371/5 110 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Václavské náměstí 791/32 115 20
Hlavní město Praha ČSOB Praha 01 Washingtonova 1624/5 110 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 02 Anglická 140/20 120 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 02 Bělehradská 478/110 120 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 02 Lazarská 11/6 120 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 02 Na Moráni 360/3 128 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 03 Biskupcova 1745/7 130 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 03 Olšanská 2643/1a 130 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 03 Vinohradská 89/90 (VINOHRADY) 130 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Arkalycká 758/2 149 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Na Pankráci 310/60 140 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 náměstí Bratří Synků 477/10 140 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Novodvorská 1800/136 (Novo Plaza) 142 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Olbrachtova 1946/64 140 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Roztylská 2321/19 148 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 04 Sofijské náměstí 3401/5 143 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Arbesovo náměstí 257/7 150 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Lidická 66/43 150 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Mukařovského 1986/7 155 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Petržílkova 2589/19 158 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Radlická 333/150 150 57 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
Hlavní město Praha ČSOB Praha 05 Zbraslavské náměstí 461 156 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 06 Aviatická 1048/12 160 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 06 Banskobystrická 2080/11 160 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 06 Bělohorská 233/95 169 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 06 Dejvická 36/40 160 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 06 Makovského 1179/2 (ŘEPY) 163 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 07 Kamenická 599/26 170 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 07 Komunardů 1130/25 170 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 08 Ke stírce 242/50 182 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 08 Na Žertvách 19 180 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 08 Sokolovská 394/17 186 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 08 Thámova 181/20 186 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 09 Freyova 945/35 190 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 09 Chlumecká 765/6 198 19
Hlavní město Praha ČSOB Praha 09 Prosecká 851/64 190 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 10 Kodaňská 1459/48 101 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 10 Moskevská 369/25 101 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 10 Švehlova 3125/10 106 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 10 Vinohradská 3217/167 (STRAŠNICE) 100 00
Hlavní město Praha ČSOB Praha 5 Nádražní 762/32 150 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Celetná 567/30 110 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Dlouhá 713/34 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Havlíčkova 1682/15 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Malostranské náměstí 37/23 118 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Na Florenci 1055/35 110 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Na Příkopě 969/33 110 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Pohořelec 152/3 118 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Spálená 108/51 110 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 01 Václavské náměstí 796/42 110 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 02 Italská 1219/2 120 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 02 Karlovo náměstí 317/5 120 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 03 Koněvova 1377/91 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 03 Řipská 702/28 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 03 Táboritská 1782/40 130 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 5. května 1640/65 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Antala Staška 2059/80b 140 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Boleslavova 415/42 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 K Libuši 1 148 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Libušská 12/189 142 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Na Pankráci 86 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Novodvorská 434/149 142 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Nuselská 419/92 140 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Podolská 811/138 147 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 04 Severozápadní I 295/22 141 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Nádražní 344/25 150 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Plzeňská 182/179 150 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Radlická 520/117 158 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Štefánikova 267/22 150 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Tilleho náměstí 792/2 152 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 V Úvalu 84/1 150 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 05 Zbraslavské náměstí 463 156 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Aviatická 1092/8 161 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Bělohorská 210/131 169 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Dejvická 189/5 160 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Dejvická 574/33 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Fajtlova 1090/1 161 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Jugoslávských partyzánů 677/12 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Kamýcká 1077 165 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Křenova 439/19 162 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 06 Na Pískách 1363/97 160 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 07 Dukelských hrdinů 693/37 170 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 07 Milady Horákové 546/50 170 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 07 U Průhonu 1516/32 170 04
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 08 Klapkova 67/4 182 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 08 Lodžská 850/6 181 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 08 Sokolovská 38/87 186 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 08 Střelničná 1660 182 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 08 Zenklova 351/12 180 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 09 Českomoravská 2408/1a 190 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 09 Freyova 945/35 190 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 09 Poděbradská 489/116 198 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 09 Vysočanská 382/20 190 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Jabloňová 2992/8 106 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Kubánské náměstí 1327/15 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Na Kovárně 461/10 101 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Nákupní 389/1 102 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Rubensova 2237/2 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Starostrašnická 151/36 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 10 Vladivostocká 1460/2 100 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 11 Opatovská 964/18 149 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 11 Roztylská 2232/17 148 00
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 12 Sofijské náměstí 3405/2 143 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 13 Archeologická 2256/1 155 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 13 Mukařovského 1985/5 155 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 14 Bryksova 759/60 198 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 15 Veronské náměstí 595 109 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 16 Vrážská 1165/2 153 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 17 Makovského 1349/2 163 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 18 Beranových 130 199 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Hlavní město Praha Komerční banka Praha 20 Náchodská 1880/113 193 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Česká spořitelna České Budějovice U Černé věže 1 370 26
Jihočeský kraj Česká spořitelna Jindřichův Hradec Nádražní 187/II 377 12
Jihočeský kraj Česká spořitelna Písek Alšovo náměstí 178/2 397 39
Jihočeský kraj Česká spořitelna Strakonice Velké náměstí 55 386 12
Jihočeský kraj Česká spořitelna Tábor 9. května 518/10 390 02
Jihočeský kraj ČSOB České Budějovice Hroznová 65/1 370 01
Jihočeský kraj ČSOB České Budějovice Lannova 11/3 370 21 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
Jihočeský kraj ČSOB České Budějovice Nádražní 1759 (MERCURY CENTER) 370 01
Jihočeský kraj ČSOB Český Krumlov Špičák 136 381 01
Jihočeský kraj ČSOB Dačice Göthova 149 380 01
Jihočeský kraj ČSOB Jindřichův Hradec náměstí Míru 140/1 377 01
Jihočeský kraj ČSOB Kaplice Linecká 434 382 41
Jihočeský kraj ČSOB Milevsko náměstí E. Beneše 2 399 01
Jihočeský kraj ČSOB Písek Karlova 107/1 397 01
Jihočeský kraj ČSOB Prachatice Nádražní 67 383 01
Jihočeský kraj ČSOB Strakonice Lidická 514 386 01
Jihočeský kraj ČSOB Strakonice Palackého náměstí 106 386 01
Jihočeský kraj ČSOB Tábor Husovo náměstí 583/18 390 02
Jihočeský kraj ČSOB Tábor náměstí Fr. Křižíka 348 390 01
Jihočeský kraj ČSOB Temelín Jaderná elektrárna 375 01
Jihočeský kraj ČSOB Třeboň Na Sadech 6 379 01
Jihočeský kraj ČSOB Týn nad Vltavou náměstí Míru 2 375 01
Jihočeský kraj ČSOB Vimperk Pivovarská 66/30 385 01
Jihočeský kraj Komerční banka Bechyně Libušina 197 391 65 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Blatná tř. J. P. Koubka 16 388 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka České Budějovice České Vrbné 2360 370 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka České Budějovice Krajinská 248/15 370 01
Jihočeský kraj Komerční banka České Budějovice Nádražní 124/31 370 01
Jihočeský kraj Komerční banka Český Krumlov Kaplická 439 381 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Dačice Palackého náměstí 3 380 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Jindřichův Hradec Klášterská 140 377 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Kaplice Náměstí 215 382 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Milevsko nám. E. Beneše 96 399 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Písek Velké náměstí 27/19 397 01
Jihočeský kraj Komerční banka Prachatice Vodňanská 375 383 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Sezimovo Ústí nám. Tomáše Bati 417 391 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Soběslav nám. Republiky 101 392 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Strakonice Na Stráži 270 386 01
Jihočeský kraj Komerční banka Tábor Tyršova 521 390 02
Jihočeský kraj Komerční banka Trhové Sviny Žižkovo náměstí 92 374 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Třeboň Svobody 50/3 379 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Týn nad Vltavou Horní Brašov 264 375 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Veselí nad Lužnicí nám. T. G. Masaryka 118 391 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Vimperk 1. máje 491 385 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Vodňany nám. Svobody 18 389 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Volary Náměstí 34 384 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Volyně Palackého 109 387 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihočeský kraj Komerční banka Vyšší Brod Náměstí 80 382 73 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Vyškov Husova 443/2 682 21
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Blansko Smetanova 1588/3 678 38
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Brno Jánská 446/6 601 55
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Brno Kounicova 952/4 602 00
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Břeclav Národních hrdinů 3127/7 690 58
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Hodonín Národní třída 3654/44 695 01
Jihomoravský kraj Česká spořitelna Znojmo Pontassievská 918/1 669 02
Jihomoravský kraj ČSOB Blansko Rožmitálova 38/6 678 01
Jihomoravský kraj ČSOB Boskovice Kapitána Jaroše 56/2 680 01
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Holandská 874/8 (CENTRUM SPIELBERK) 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Joštova 694/5 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Milady Horákové 859/6 601 79 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Netroufalky 5 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Olomoucká 1257/118 618 00
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Palackého třída 2850/56 (KRÁLOVO POLE) 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Svratecká 1247/4 (Komín) 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Veveří 3163/111 (PLATINIUM) 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Brno Výstaviště 1 (PAVILON E) 601 79
Jihomoravský kraj ČSOB Břeclav 17. listopadu 3064/30 690 02
Jihomoravský kraj ČSOB Hodonín Národní třída 381/17 695 01
Jihomoravský kraj ČSOB Kyjov Svatoborská 499/41 671 01
Jihomoravský kraj ČSOB Tišnov Brněnská 151 666 01
Jihomoravský kraj ČSOB Vyškov Dobrovského 102/4 682 01
Jihomoravský kraj ČSOB Znojmo Masarykovo náměstí 234/1 669 02
Jihomoravský kraj Komerční banka Blansko nám. Republiky 1262/3 678 01
Jihomoravský kraj Komerční banka Boskovice 17. listopadu 2185/19 680 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Bednaříkova 2883/1b 628 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Benešova 6B 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Česká 141/31 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Gajdošova 4392/7 615 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Halasovo náměstí 112/2 638 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Holandská 873/6 639 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Horova 1920/28 616 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Kobližná 683/3 602 00
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Kounicova 505/46 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Merhautova 327/1 613 00
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Mojmírovo náměstí 2919/22 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno nám. 28. dubna 1069/2 635 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno nám. Svobody 92/21 602 00
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Netroufalky 770/14 625 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Nové sady 25 602 00
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Palackého třída 186 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Pálavské náměstí 14 628 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Přemyslovo náměstí 1325/26 627 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Purkyňova 2640/93 612 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno U Pošty 402/14 625 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Ve Vaňkovce 462/1 602 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Brno Vídeňská 815/89 639 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Břeclav Národních hrdinů 12/1 690 02
Jihomoravský kraj Komerční banka Bučovice Nám. Svobody 823 685 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Bzenec Nám. Svobody 328 696 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Hodonín tř. Dukelských hrdinů 3808/3 695 01
Jihomoravský kraj Komerční banka Hrušovany nad Jevišovkou nám. Míru 2 671 67 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Hustopeče Dukelské náměstí 4/4 693 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Ivančice Komenského náměstí 79/12 664 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Kuřim Legionářská 719 664 34 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Kyjov Masarykovo náměstí 11/18 697 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Letovice Masarykovo náměstí 1065/11 679 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Mikulov Piaristů 1001/2 692 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Modřice U Dálnice 777 664 42 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Moravský Krumlov Nám. T. G. Masaryka 35 672 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Rosice Palackého náměstí 30 665 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Slavkov u Brna Palackého náměstí 67 684 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Strážnice Nám. Svobody 507 696 62 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Tišnov nám. Komenského 124 666 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Velké Pavlovice Hlavní 666/2 691 06 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Veselí nad Moravou Svatoplukova 654 698 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Jihomoravský kraj Komerční banka Vyškov Jana Šoupala 17/2 682 01
Jihomoravský kraj Komerční banka Znojmo nám. Svobody 210/18 669 02
Jihomoravský kraj Komerční banka Židlochovice nám. Míru 152 667 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Česká spořitelna Karlovy Vary T. G. Masaryka 14 361 18
Karlovarský kraj ČSOB Hlavní 2911/75 352 01
Karlovarský kraj ČSOB Cheb Březinova 18/13 350 02
Karlovarský kraj ČSOB Chodov Staroměstská 1156 357 35
Karlovarský kraj ČSOB Karlovy Vary T. G. Masaryka 951/32 360 01
Karlovarský kraj ČSOB Mariánské Lázně Hlavní 81/10 353 01
Karlovarský kraj ČSOB Ostrov nad Ohří Brigádnická 1359 363 01
Karlovarský kraj ČSOB Sokolov 5. května 714 356 01
Karlovarský kraj ČSOB Toužim náměstí Jiřího z Poděbrad 107 364 01
Karlovarský kraj Komerční banka Hlavní 2800 352 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Horní Slavkov Dlouhá 635/7 357 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Cheb Obrněné brigády 20/20 350 02
Karlovarský kraj Komerční banka Chodov Hlavní 694 357 35 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Karlovy Vary Majakovského 707/29 360 05 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Karlovy Vary Moskevská 2147/19 360 01
Karlovarský kraj Komerční banka Kraslice Dukelská 1855 358 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Kynšperk nad Ohří Zámečnická 464/1 357 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Mariánské Lázně Hlavní třída 132/52 353 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Nejdek nám. Karla IV. 245 362 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Ostrov Masarykova 1299 363 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Karlovarský kraj Komerční banka Sokolov Boženy Němcové 1808 356 01
Kraj Vysočina Česká spořitelna Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 168 580 27
Kraj Vysočina Česká spořitelna Jihlava Křížová 1338/1 586 23
Kraj Vysočina Česká spořitelna Pelhřimov Masarykovo náměstí 30 393 14
Kraj Vysočina Česká spořitelna Třebíč Karlovo náměstí 31/25 674 01
Kraj Vysočina Česká spořitelna Žďár nad Sázavou Náměstí Republiky 1450/23 591 01
Kraj Vysočina ČSOB Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 1963 580 01
Kraj Vysočina ČSOB Jihlava Masarykovo náměstí 68/14 586 01
Kraj Vysočina ČSOB Pelhřimov Příkopy 1754 393 59
Kraj Vysočina ČSOB Třebíč Karlovo náměstí 21/15 674 01
Kraj Vysočina ČSOB Velké Meziříčí Náměstí 85/9 594 01
Kraj Vysočina ČSOB Žďár nad Sázavou Náměstí Republiky 553/26 591 01
Kraj Vysočina Komerční banka Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 593 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 93 580 01
Kraj Vysočina Komerční banka Humpolec Horní náměstí 301 396 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Chotěboř nám. T. G. Masaryka 54 583 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Jemnice Tyršova 590 675 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Jihlava Masarykovo náměstí 1190/43 586 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Jihlava Palackého 1606/46 586 01
Kraj Vysočina Komerční banka Kamenice nad Lipou Vackova 97 394 70 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí 68 584 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Moravské Budějovice Sokolská 15 676 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Náměšť nad Oslavou Masarykovo náměstí 63 675 71 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 123 592 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Pacov nám. Svobody 84 395 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Pelhřimov Palackého 77 393 01
Kraj Vysočina Komerční banka Světlá nad Sázavou nám. Trčků z Lípy 995 582 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Telč nám. Zachariáše z Hradce 56 588 56 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Třebíč Karlovo náměstí 17/11 674 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Třebíč Martinské náměstí 143/8 674 01
Kraj Vysočina Komerční banka Třešť Revoluční 1298/4 589 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Velké Meziříčí Náměstí 83/7 594 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Kraj Vysočina Komerční banka Žďár nad Sázavou Havlíčkovo náměstí 153/2 591 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna Hradec Králové Československé armády 402 502 00
Královehradecký kraj Česká spořitelna Jičín 17. listopadu 861 506 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna Náchod Karlovo náměstí 179 547 25
Královehradecký kraj Česká spořitelna Nová Paka Masarykovo náměstí 3 509 01
Královehradecký kraj Česká spořitelna Trutnov Krakonošovo náměstí 20 541 01
Královehradecký kraj ČSOB Dvůr Králové nad Labem Revoluční 74 544 01
Královehradecký kraj ČSOB Hořice Náměstí Jiřího z Poděbrad 345 508 01
Královehradecký kraj ČSOB Hradec Králové Břetislavova 1622/1 500 02
Královehradecký kraj ČSOB Hradec Králové Československé armády 383/5 (REGIOCENTRUM) 500 03
Královehradecký kraj ČSOB Hradec Králové Ulrichovo náměstí 734 500 02
Královehradecký kraj ČSOB Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 7/I 503 51
Královehradecký kraj ČSOB Jaroměř Svatopluka Čecha 349 551 01
Královehradecký kraj ČSOB Jičín Husova 393 506 01
Královehradecký kraj ČSOB Náchod Karlovo náměstí 84 547 01
Královehradecký kraj ČSOB Nová Paka Komenského 304 509 01
Královehradecký kraj ČSOB Nové Město nad Metují Komenského 72 549 01
Královehradecký kraj ČSOB Nový Bydžov Masarykovo náměstí 17 504 01
Královehradecký kraj ČSOB Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 47 516 01
Královehradecký kraj ČSOB Trutnov Horská 888 541 01
Královehradecký kraj ČSOB Vrchlabí Krkonošská 177 543 01
Královehradecký kraj Komerční banka Broumov Mírové náměstí 56 550 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Červený Kostelec 17. listopadu 160 549 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Dobruška nám. F. L. Věka 11 518 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Dvůr Králové nad Labem nám. T. G. Masaryka 59 544 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 236 508 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Hradec Králové Čelakovského 642/2 500 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Hradec Králové nám. Osvoboditelů 798/2 500 03
Královehradecký kraj Komerční banka Hradec Králové Pospíšilova 1153/29 500 03 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Hronov nám. Čs. armády 4 549 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 9 503 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Jaroměř nám. Československé armády 35 551 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Jičín 17. listopadu 1074 506 01
Královehradecký kraj Komerční banka Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 22 517 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Lázně Bělohrad Lázeňská 151 507 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Náchod Palackého 20 547 47
Královehradecký kraj Komerční banka Nová Paka Masarykovo náměstí 1 509 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Nové Město nad Metují Komenského 54 549 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1459 504 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Police nad Metují Kostelní 99 549 54 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Rychnov nad Kněžnou Staré náměstí 65 516 01
Královehradecký kraj Komerční banka Sobotka Boleslavská 440 507 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Trutnov Horská 634 541 01
Královehradecký kraj Komerční banka Třebechovice pod Orebem Masarykovo náměstí 18 503 46 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Týniště nad Orlicí 17. listopadu 970 517 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Královehradecký kraj Komerční banka Vrchlabí Krkonošská 1542 543 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Česká spořitelna Česká Lípa Hrnčířská 2985 470 01
Liberecký kraj Česká spořitelna Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 626/13 466 28
Liberecký kraj Česká spořitelna Liberec Felberova 12/9 461 98
Liberecký kraj Česká spořitelna Turnov Náměstí Českého ráje 94 511 15
Liberecký kraj ČSOB Česká Lípa Barvířská 1607/3 470 01
Liberecký kraj ČSOB Jablonec nad Nisou Komenského 802/17 466 29
Liberecký kraj ČSOB Liberec 1. máje 79/18 461 78
Liberecký kraj ČSOB Liberec Palachova 1404/2 460 01
Liberecký kraj ČSOB Nový Bor T. G. Masaryka 830 473 01
Liberecký kraj ČSOB Semily Špidlenova 36 513 01
Liberecký kraj ČSOB Turnov náměstí Českého ráje 1 511 01
Liberecký kraj Komerční banka Česká Lípa Hrnčířská 2456 470 01
Liberecký kraj Komerční banka Frýdlant nám. T. G. Masaryka 2 464 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Jablonec nad Nisou Jehlářská 2315/11 466 01
Liberecký kraj Komerční banka Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 486/18 466 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Jilemnice Masarykovo náměstí 8 514 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Liberec 5. května 1357/2 460 01
Liberecký kraj Komerční banka Liberec 8. března 22/14 460 05 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Liberec České mládeže 456 463 12 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Lomnice nad Popelkou Antala Staška 182 512 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Nový Bor tř. T. G. Masaryka 261 473 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Rokytnice nad Jizerou Dolní náměstí 162 512 44 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Semily Nádražní 24 513 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Tanvald Krkonošská 168 468 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Liberecký kraj Komerční banka Turnov Palackého 192 511 01
Liberecký kraj Komerční banka Železný Brod Masarykova 444 468 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Karviná Markova 47/3 733 21
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Třinec náměstí Svobody 1142 739 61
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Frýdek-Místek 8. pěšího pluku 2173 738 01
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Havířov náměstí Republiky 1521/1b 736 01
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Nový Jičín Štefánikova 2115/13 741 11
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Opava náměstí Republiky 425/15 746 71
Moravskoslezský kraj Česká spořitelna Ostrava náměstí Dr. E. Beneše 555/6 702 70
Moravskoslezský kraj ČSOB Bohumín Komenského 263 735 81
Moravskoslezský kraj ČSOB Bruntál Dr. E. Beneše 1497/21 792 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Český Těšín Nádražní 42/4 737 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Frýdek - Místek J. V. Sládka 41 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Frýdek - Místek T. G. Masaryka 492 738 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Havířov Dlouhá 467/13 736 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Karviná třída Osvobození 1679/25 735 06
Moravskoslezský kraj ČSOB Krnov Říční okruh 4/14 794 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Nový Jičín Štefánikova 2086/12 741 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Opava Hrnčířská 268/6 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Opava Hrnčířská 46/3 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Opava Ostrožná 255/17 746 01
Moravskoslezský kraj ČSOB Orlová - Lutyně Masarykova 1326 735 14
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Hrabůvka Horní 47/1471 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Mariánské hory 28. října 2092/216 709 00
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Poruba Hlavní třída 703/82 708 00
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Poruba náměstí Antonie Bejdové 1810/10 708 00
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Přívoz Nádražní 517/170 702 00
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Slezská Ostrava Hladnovská 1944/16 710 00
Moravskoslezský kraj ČSOB Ostrava - Zábřeh Výškovická 2635/118a 700 30
Moravskoslezský kraj ČSOB Třinec Lidická 1264 739 61
Moravskoslezský kraj Komerční banka Bílovec Městský kopec 66/2 743 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Bohumín tř. Dr. E. Beneše 1124 735 81 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Bruntál Revoluční 945/9 792 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Český Těšín Smetanova 1912/5 737 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Frenštát pod Radhoštěm Havlíčkova 32 744 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Frýdek-Místek Josefa Václava Sládka 2191 738 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Frýdek-Místek Nádražní 1087 738 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Frýdek-Místek Radniční 1147 738 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Frýdlant nad Ostravicí Jana Trčky 966 739 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Havířov Gen. Svobody 67/20 736 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Havířov U Stromovky 1501/11 736 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Hlučín Opavská 36/3 748 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Jablunkov Dukelská 108 739 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Karviná Masarykovo nám. 6/5 733 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Karviná - Ráj tř. 17. listopadu 883/2 734 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Kopřivnice Čsl. armády 1328/9 742 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Krnov Hlavní náměstí 2140/8 794 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Nový Jičín 5. května 717/11 742 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Odry Masarykovo náměstí 53/4 742 35 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Opava Hrnčířská 266/2 746 01
Moravskoslezský kraj Komerční banka Opava Olomoucká 358/38 746 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Opava U Fortny 49/10 746 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Orlová F. S. Tůmy 1200 735 14 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava 28. října 1081/202 709 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava Dr. Šmerala 1710/1 702 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava Horní 1116/52 700 30
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava Nádražní 1698/12 702 00
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava Nádražní 1844/153 702 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava nám. Václava Vacka 6042/1 708 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava U Soudu 6188/6 708 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Ostrava Výškovická 2637/114 700 30 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Příbor nám. Sigmunda Freuda 10 742 58 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Rýmařov Sokolovská 2/25 795 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Studénka nám. Republiky 653 742 13 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Třinec nám. Svobody 528 739 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Třinec Staroměstská 534 739 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Vítkov nám. Jana Zajíce 2 749 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Moravskoslezský kraj Komerční banka Vrbno pod Pradědem Zlatohorská 105 793 26 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Česká spořitelna Olomouc Třída Svobody 401/19 779 00
Olomoucký kraj Česká spořitelna Prostějov Žižkovo náměstí 137/17 796 98
Olomoucký kraj Česká spořitelna Přerov Palackého 2882/16 751 52
Olomoucký kraj Česká spořitelna Šumperk Hlavní třída 433/25 787 69
Olomoucký kraj ČSOB Hranice Masarykovo náměstí 121 753 01
Olomoucký kraj ČSOB Jeseník náměstí Svobody 829/17 790 01
Olomoucký kraj ČSOB Litovel náměstí Přemysla Otakara 770/4 784 01
Olomoucký kraj ČSOB Olomouc Dolní náměstí 28-29 779 00
Olomoucký kraj ČSOB Olomouc Horní náměstí 366/6 772 00
Olomoucký kraj ČSOB Prostějov Dukelská brána 436/5 796 01
Olomoucký kraj ČSOB Prostějov Sídliště Svobody 3576/77 796 04
Olomoucký kraj ČSOB Přerov Čechova 1005/4 750 02
Olomoucký kraj ČSOB Přerov Kratochvílova 147/5 750 00
Olomoucký kraj ČSOB Šternberk Oblouková 2303/2 785 01
Olomoucký kraj ČSOB Šumperk Hlavní třída 1/29 787 01
Olomoucký kraj ČSOB Uničov Masarykovo náměstí 2 783 91
Olomoucký kraj ČSOB Zábřeh Žižkova 2309/33a 789 01
Olomoucký kraj Komerční banka Hranice Masarykovo náměstí 76 753 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Jeseník Masarykovo náměstí 152/18 790 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Konice E. Beneše 193 798 52 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Lipník nad Bečvou Křížkovského 53 751 31 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Litovel 1. máje 750/1a 784 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Mohelnice Na Zámečku 881/12 789 85 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Olomouc Hálkova 171/2 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Olomouc Litovelská 553/26 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Olomouc Okružní 1300/19 779 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Olomouc Polská 1 772 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Olomouc tř. Svobody 1035/14 779 00
Olomoucký kraj Komerční banka Prostějov Poděbradovo nám. 980/11 796 01
Olomoucký kraj Komerční banka Prostějov Svatoplukova 2482/53 796 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Přerov Kratochvílova 115/2 750 02
Olomoucký kraj Komerční banka Přerov nám. Přerovského povstání 2803/1 750 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Šternberk Radniční 80/18 785 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Šumperk Dr. E. Beneše 1831/12 787 01
Olomoucký kraj Komerční banka Uničov Příční 204 783 91 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Olomoucký kraj Komerční banka Zábřeh Žižkova 280/31 789 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Česká spořitelna Chrudim Palackého třída 801 537 26
Pardubický kraj Česká spořitelna Pardubice Palackého třída 1908 531 07
Pardubický kraj Česká spořitelna Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
Pardubický kraj Česká spořitelna Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
Pardubický kraj ČSOB Česká Třebová Nádražní 547 560 02
Pardubický kraj ČSOB Holice v Čechách náměstí T. G. Masaryka 16 534 01
Pardubický kraj ČSOB Chrudim Čáslavská 313 537 01
Pardubický kraj ČSOB Litomyšl Havlíčkova 1118 570 01
Pardubický kraj ČSOB Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
Pardubický kraj ČSOB Pardubice třída Míru 63 531 83
Pardubický kraj ČSOB Svitavy náměstí Míru 7/97 568 02
Pardubický kraj ČSOB Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
Pardubický kraj ČSOB Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
Pardubický kraj ČSOB Žamberk Kostelní 85 564 01
Pardubický kraj Komerční banka Česká Třebová Staré náměstí 33 560 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Heřmanův Městec nám. Míru 280 538 03 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Hlinsko Adámkova třída 190 539 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Holice nám. T. G. Masaryka 10 534 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Choceň nám. Tyršovo 141 565 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Chrast Náměstí 161 538 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Chrudim Široká 83 537 01
Pardubický kraj Komerční banka Jevíčko Palackého náměstí 33 569 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Králíky 5. května 270 561 69 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Lanškroun Nádražní 87 563 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Letohrad Václavské náměstí 76 561 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Litomyšl Smetanovo náměstí 31 570 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 146/26 571 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Pardubice Jana Palacha 2783 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Pardubice nám. Republiky 222 530 02
Pardubický kraj Komerční banka Pardubice Sladkovského 482 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Pardubice tř. Míru 2800 530 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Polička Palackého náměstí 2 572 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Přelouč Masarykovo náměstí 44 535 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Skuteč Heydukova 429 539 73 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Svitavy nám. Míru 29/87 568 02
Pardubický kraj Komerční banka Třemošnice 1. máje 56 538 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 418 562 01
Pardubický kraj Komerční banka Vysoké Mýto Tůmova 180 566 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Pardubický kraj Komerční banka Žamberk Masarykovo náměstí 169 564 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Česká spořitelna Domažlice Msgre. B. Staška 264 344 01
Plzeňský kraj Česká spořitelna Klatovy Náměstí Míru 152 339 18
Plzeňský kraj Česká spořitelna Plzeň Františkánská 356/15 305 09
Plzeňský kraj ČSOB Domažlice náměstí Míru 4 344 01
Plzeňský kraj ČSOB Klatovy náměstí Míru 154/I 339 01
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň Americká 2487/60 305 55 taktéž pro veřejnoprávní instituce, veřejné vysoké školy, pojišťovny, krajská města a Hospodářskou či Agrární komoru ČR
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň Francouzská třída 2017/5 326 00
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň Masarykova 647/66 312 00
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň náměstí T. G. Masaryka 1931/12 305 05
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň Sedláčkova 244/26a 301 11
Plzeňský kraj ČSOB Plzeň Smetanovy sady 208/3 305 55
Plzeňský kraj ČSOB Přeštice Hlávkova 11 334 01
Plzeňský kraj ČSOB Rokycany Masarykovo náměstí 95 337 01
Plzeňský kraj ČSOB Stříbro Masarykovo náměstí 437 349 01
Plzeňský kraj ČSOB Sušice náměstí Svobody 2 342 01
Plzeňský kraj ČSOB Tachov náměstí Republiky 115 347 01
Plzeňský kraj Komerční banka Blovice Masarykovo náměstí 143 336 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Dobřany Lidická 918 334 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Domažlice U nemocnice 579 344 01
Plzeňský kraj Komerční banka Holýšov Jiráskova třída 99 345 62 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Horažďovice Havlíčkova 52 341 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Horšovský Týn Nádražní 65 346 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Kdyně Náměstí 3 345 06 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Klatovy nám. Míru 1/166 339 01
Plzeňský kraj Komerční banka Kralovice Masarykovo náměstí 90 331 41 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Nepomuk nám. Augustina Němejce 151 335 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Nýrsko prap. Veitla 64 340 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Nýřany Benešova třída 1118 330 23 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Plzeň Boettingerova 2902/26 321 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Plzeň Gerská 1846/11 323 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Plzeň Goethova 2704/1 301 00
Plzeňský kraj Komerční banka Plzeň Klatovská třída 818/11 321 00 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Plzeň Koterovská 1172/83 326 00
Plzeňský kraj Komerční banka Přeštice Mlýnská 1108 334 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Rokycany Jiráskova 482 337 01
Plzeňský kraj Komerční banka Stod nám. ČSA 24 333 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Stříbro Mánesova 447 349 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Sušice nám. Svobody 32 342 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Tachov Hornická 1786 347 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Plzeňský kraj Komerční banka Třemošná Plzeňská 1084 330 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Česká spořitelna Kladno Náměstí Svobody 2003 272 01
Středočeský kraj Česká spořitelna Benešov Tyršova 162 256 56
Středočeský kraj Česká spořitelna Beroun Politických vězňů 183 266 64
Středočeský kraj Česká spořitelna Kolín Rubešova 50 280 14
Středočeský kraj Česká spořitelna Kralupy nd Vltavou Husova 579 278 47
Středočeský kraj Česká spořitelna Mladá Boleslav Náměstí Míru 47 293 01
Středočeský kraj Česká spořitelna Nymburk Náměstí Přemyslovců 14/11 288 33
Středočeský kraj Česká spořitelna Příbram Milínská 166 261 22
Středočeský kraj Česká spořitelna Rakovník Husovo náměstí 2347 269 17
Středočeský kraj ČSOB Benešov Masarykovo náměstí 7 256 01
Středočeský kraj ČSOB Beroun Husovo náměstí 38/25 266 01
Středočeský kraj ČSOB Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Pražská 1777 250 01
Středočeský kraj ČSOB Čáslav náměstí J. Žižky z Trocnova 3/3 286 01
Středočeský kraj ČSOB Čelákovice J. A. Komenského 1998 250 88
Středočeský kraj ČSOB Kladno Italská 2417-2418 272 01
Středočeský kraj ČSOB Kladno T. G. Masaryka 102 272 01
Středočeský kraj ČSOB Kolín Karlovo náměstí 71 280 00
Středočeský kraj ČSOB Kutná Hora Husova 108/17 284 01
Středočeský kraj ČSOB Mělník náměstí Karla IV. 3359 276 01
Středočeský kraj ČSOB Mladá Boleslav Krátká 904 293 01
Středočeský kraj ČSOB Mladá Boleslav Pivovarská 113/II 293 01
Středočeský kraj ČSOB Nymburk náměstí Přemyslovců 15/10 288 02
Středočeský kraj ČSOB Poděbrady Riegrovo náměstí 9/III 290 01
Středočeský kraj ČSOB Průhonice Uhříněveská 364 252 43
Středočeský kraj ČSOB Příbram náměstí T.G.Masaryka 143 261 01
Středočeský kraj ČSOB Rakovník Husovo náměstí 17 269 01
Středočeský kraj ČSOB Říčany Barákova 237 251 01
Středočeský kraj ČSOB Slaný Masarykovo náměstí 9/1 274 01
Středočeský kraj ČSOB Vlašim Komenského 40 258 01
Středočeský kraj Komerční banka Benátky nad Jizerou 5. května 29 294 71 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Benešov Tyršova 2077 256 01
Středočeský kraj Komerční banka Beroun Husovo náměstí 64/35 266 01
Středočeský kraj Komerční banka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1960 250 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 249 286 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Čelákovice Na Stráni 167 250 88 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Černošice Vrážská 121 252 28 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Český Brod Jana Kouly 1480 282 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Dobříš Mírové náměstí 1866 263 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Hořovice Palackého náměstí 1419/11 268 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Hostivice Husovo náměstí 193 253 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Kladno Italská 2418 272 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Kladno nám. starosty Pavla 14 272 01
Středočeský kraj Komerční banka Kolín Kutnohorská 273 280 02
Středočeský kraj Komerční banka Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 90 278 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Kutná Hora Tylova 390/9 284 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Lysá nad Labem Husovo náměstí 22/24 289 22 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Mělník nám. Míru 26/12 276 01
Středočeský kraj Komerční banka Milovice Armádní 289 23 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Mladá Boleslav Havlíčkova 1307 293 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Mladá Boleslav Palackého 332 293 01
Středočeský kraj Komerční banka Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého 325 295 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Neratovice Mládežnická 97/15 277 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Nové Strašecí Vítězslava Hálka 197 271 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Nymburk nám. Přemyslovců 166/17 288 02
Středočeský kraj Komerční banka Poděbrady Jiřího náměstí 43/10 290 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Průhonice Říčanská 197 252 43 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Příbram nám. T. G. Masaryka 124 261 01
Středočeský kraj Komerční banka Rakovník Husovo náměstí 22 269 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Roztoky Tyršovo náměstí 1732 252 63 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Rudná Masarykova 237/76 252 19 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Říčany 17. listopadu 51/1 251 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Sedlčany nám. T. G. Masaryka 36 264 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Slaný Třebízského 1953 274 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Uhlířské Janovice Václavské náměstí 115 285 04 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Vlašim Komenského 1829 258 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Středočeský kraj Komerční banka Votice Komenského náměstí 143 259 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Česká spořitelna Děčín Pohraniční 1385/14 405 02
Ústecký kraj Česká spořitelna Chomutov Palackého 4147 430 16
Ústecký kraj Česká spořitelna Litoměřice Mírové náměstí 14/6 412 96
Ústecký kraj Česká spořitelna Louny Mírové náměstí 53 440 41
Ústecký kraj Česká spořitelna Most Bankovní 1300 434 57
Ústecký kraj Česká spořitelna Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 22 413 12
Ústecký kraj Česká spořitelna Teplice Kapelní 914/1 415 46
Ústecký kraj Česká spořitelna Ústí nad Labem Mírové náměstí 2/5 400 58
Ústecký kraj ČSOB Děčín Řetězová 195/2 405 02
Ústecký kraj ČSOB Děčín Zbrojnická 97/18 405 02
Ústecký kraj ČSOB Chomutov nám. 1. máje 101 430 01
Ústecký kraj ČSOB Kadaň Mírové nám. 65 432 01
Ústecký kraj ČSOB Litoměřice Dlouhá 8 412 01
Ústecký kraj ČSOB Litvínov Rooseveltova 2148 436 01
Ústecký kraj ČSOB Louny Pražská 95 440 01
Ústecký kraj ČSOB Most Moskevská 1999 434 01
Ústecký kraj ČSOB Roudnice nad Labem Špindlerova 681 413 01
Ústecký kraj ČSOB Teplice Kollárova 9 415 01
Ústecký kraj ČSOB Ústí nad Labem Masarykova 706 400 01
Ústecký kraj ČSOB Ústí nad Labem Mírové náměstí 1/1 400 40
Ústecký kraj ČSOB Varnsdorf Národní 512 407 47
Ústecký kraj ČSOB Žatec Obránců míru 169 438 01
Ústecký kraj Komerční banka Bílina Mírové náměstí 89/13 418 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Děčín Masarykovo náměstí 192/19 405 02
Ústecký kraj Komerční banka Děčín Zbrojnická 97/18 405 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Chomutov Mánesova 16 430 01
Ústecký kraj Komerční banka Jirkov nám. Dr. E. Beneše 1561 431 11 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Kadaň Jana Švermy 11 432 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Klášterec nad Ohří Polní 683 431 51 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Krupka Komenského 65/2 417 42 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Litoměřice Mírové náměstí 167/36 412 01
Ústecký kraj Komerční banka Litvínov nám. Míru 173 436 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Louny Komenského náměstí 2661 440 01
Ústecký kraj Komerční banka Lovosice 8. května 19/5 410 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Most tř. Budovatelů 1997/114 434 01
Ústecký kraj Komerční banka Most Višňová 666/28 434 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Podbořany Masarykovo náměstí 803 441 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Roudnice nad Labem Dr. Slavíka 1062 413 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Rumburk Vrchlického 99/4 408 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Teplice Masarykova třída 288/166 415 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Teplice U Divadla 25/2 415 01
Ústecký kraj Komerční banka Ústí nad Labem Bílinská 175/2 400 01
Ústecký kraj Komerční banka Varnsdorf Národní 1749 407 47 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Ústecký kraj Komerční banka Žatec Tř. Obránců míru 236 438 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Česká spořitelna Kroměříž Velké náměstí 49/43 767 18
Zlínský kraj Česká spořitelna Uherské Hradiště Dvořákova 1210 686 55
Zlínský kraj Česká spořitelna Zlín Zarámí 4463 761 65
Zlínský kraj ČSOB Holešov Palackého 821/1 769 01
Zlínský kraj ČSOB Kroměříž Riegrovo náměstí 182/20 767 01
Zlínský kraj ČSOB Otrokovice náměstí 3. května 1571 765 02
Zlínský kraj ČSOB Rožnov pod Radhoštěm Nerudova 2201 756 61
Zlínský kraj ČSOB Uherské Hradiště Všehrdova 487 686 01
Zlínský kraj ČSOB Uherský Brod Masarykovo náměstí 72 688 01
Zlínský kraj ČSOB Valašské Meziříčí Sokolská 1268 757 01
Zlínský kraj ČSOB Vsetín Smetanova 1269 755 01
Zlínský kraj ČSOB Zlín Dlouhá 136 760 01
Zlínský kraj ČSOB Zlín náměstí T. G. Masaryka 4349 760 01
Zlínský kraj ČSOB Zlín Okružní 5290 760 05
Zlínský kraj ČSOB Zlín třída Tomáše Bati 398 763 02
Zlínský kraj Komerční banka Bystřice pod Hostýnem Dolní 1567 768 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Hluk nám. Komenského 230 687 25 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Holešov nám. Dr. E. Beneše 25/27 769 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Kroměříž Komenského náměstí 2784 767 01
Zlínský kraj Komerční banka Luhačovice Masarykova 1072 763 26 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Otrokovice nám. 3. května 1605 765 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Otrokovice Objízdná 1628 765 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 133 756 61 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Slavičín Horní náměstí 818 763 21 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 1232 686 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Uherské Hradiště Svatováclavská 450 686 01
Zlínský kraj Komerční banka Uherský Brod Masarykovo náměstí 138 688 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 107 766 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Valašské Meziříčí Náměstí 86/19 757 01
Zlínský kraj Komerční banka Vsetín Mostecká 364 755 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Zlín J. A. Bati 5520 760 01 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Zlín Masarykova 1107 763 02 Pobočka poskytuje služby pouze pro úpis a reinvestici spořicích státních dluhopisů.
Zlínský kraj Komerční banka Zlín Tř. Tomáše Bati 152 760 01