Aktuality

Dluhopis Republiky

Dluhopis Republiky patří mezi nejbezpečnější konzervativní způsoby spoření, neboť představuje nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Cílem je nabídnout občanům konzervativní a stabilní formu zhodnocení svých úspor za srovnatelných podmínek, jaké mohou využívat i velké finanční skupiny. Pro stát takový způsob financování představuje diverzifikaci rizik, a také větší stabilitu, pokud dluh drží nejen zahraniční investoři, ale i občané.

Pořídit si lze alespoň 1 000 kusů Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 1 000 Kč.

Výnosy Dluhopisu Republiky jsou stanoveny v souladu s aktuálními výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu Dluhopisu Republiky.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Dluhopis Republiky je možné pořídit osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů, nebo elektronicky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup umožňuje rovněž ověřování stavu zaplacení ceny upisovaných dluhopisů, kontrolu stavu majetkového účtu, generování výpisů z majetkového účtu a zadávání dalších požadavků souvisejících se státními dluhopisy, a to vše z pohodlí domova.

Pořízení Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně nejsou zpoplatněny veškeré další požadavky zadané prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Zpoplatněny jsou pouze požadavky podávané prostřednictvím smluvních distributorů, mimo Žádosti o zápis změny údajů o majiteli účtu vedeného v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí a Žádosti o provedení reklamace nevyplacení výnosu nebo nesplacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů České republiky.

Dluhopis Republiky

Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin. Přes veškerá úskalí, kterými si mladý stát musel projít, se podařilo jej zachovat až dodnes. Nezlomila nás druhá světová válka a německá okupace, ani komunistický režim a život pod vlivem Sovětského svazu za železnou oponou. Naši občané vždy s neutuchající vírou bojovali za svobodu a demokratické principy. A právě z tohoto důvodu jsme mohli v roce 2018 oslavit již stoleté výročí naší republiky a také rok 2019 se nesl v duchu oslav dalšího významného výročí, a to 100 let české měny.

Ministerstvo financí při příležitosti těchto významných jubileí emituje nové státní dluhopisy, které nesou název Dluhopis Republiky a které směřují k českým občanům. Právě na občanech stát stojí, na nich do velké míry záleží, jak se naší republice daří nebo nedaří, a proto by také měli mít možnost získat výhody, jako je stabilita, spolehlivost a důvěryhodnost, které s sebou státní dluhopisy nesou.

Všem občanům tak chceme dát možnost připomenout si stoleté výročí a být hrdými držiteli některého z typů Dluhopisu Republiky, ať už reinvestičního, proti-inflačního či fixního státního dluhopisu.

Připomeňte si stoleté výročí a staňte se hrdými držiteli Dluhopisu Republiky.

 

Příručka investora

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit jedním z níže uvedených způsobů v závislosti na tom, zda jste patřil/a či patříte mezi vlastníky některé z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany či nikoliv.

Vlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Máte-li zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu -» Dluhopis Republiky můžete pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci Nejčastější dotazy.

2. Nemáte-li zřízen elektronický přístup -» Postup ke zřízení elektronického přístupu je uveden zde.

Nevlastnil/a jsem některou z předchozích emisí státních dluhopisů pro občany:

1. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Za účelem zřízení elektronického přístupu je potřeba se dostavit na pobočku smluvního distributora, kde se provádí řádná identifikace a autentizace klienta. Zde Vám bude elektronický přístup zřízen podáním Žádosti o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Jedná se o zpoplatněnou službu, na základě které Vám bude zřízen majetkový účet v samostatné evidenci státních dluhopisů včetně elektronického přístupu k němu. Přihlašovací údaje jsou zasílány do 14 dnů. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Následně je pak prostřednictvím elektronického přístupu možné podat žádost o úpis kterékoliv emise Dluhopisu Republiky. Elektronický přístup lze na pobočce smluvního distributora eventuálně zřídit i podáním Žádosti o úpis alespoň minimálního počtu kusů (tj. 1 000 ks) libovolné emise Dluhopisu Republiky.

2. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat rovněž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Jak je již uvedeno výše, při podání žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Elektronický přístup Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti.

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

 • Česká spořitelna, a.s.:
  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta
 • Československá obchodní banka, a. s.:
  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky  

  V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

  Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, může Vám být k podpisu předloženo Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

 • K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

  2. krok

  Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 23. 12. 2020.

  V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 23. 12. 2020, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

  V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

  3. krok

  K datu vydání příslušných státních dluhopisů budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

  další fáze

  Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

  U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.

   

 • Grafy a statistiky

  RYCHLÝ PŘEHLED
  Celková jmenovitá hodnota v oběhu (mld. Kč) 22,8
  Počet držitelů 20 310
  Počet držitelů se zřízeným elektronickým přístupem 19 648
  Medián počtu držených dluhopisů jedním držitelem (ks) 500 000
  Průměrný věk držitele* (roky) 55,4
  Podíl na celkovém státním dluhu (%) 1,1

  * Vážený průměrný věk domácích fyzických osob, kde váhami je počet držených kusů dluhopisů v oběhu těchto držitelů 

  • souhrnná data k 1. 10. 2020
  • publikováno 1. 10. 2020
  Graf - Počet upsaných dluhopisů vánoční emise
  Počet upisovatelů v jednotlivých sériích emisí dle typu dluhopisu ((počet držitelů))
  diskontovaný prémiový reinvestiční kuponový proti-inflační variabilní fixní
  PILOTNÍ EMISE 2011 11775 0 20962 3125 0 0 0
  JARNÍ EMISE 2012 11153 0 9711 1116 2434 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2012 7985 14380 11390 1512 1328 0 0
  JARNÍ EMISE 2013 4591 9711 8073 542 635 0 0
  VÁNOČNÍ EMISE 2013 0 19333 14288 848 1090 0 0
  JARNÍ EMISE 2014 0 0 2440 0 578 126 0
  DLUHOPIS REPUBLIKY 0 0 13021 0 17651 0 294

  Graf - Struktura emisí dle počtu prodaných kusů SSD
  Struktura typů dluhopisů dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Počet držených kusů v % -
  SSD - proti-inflační 9,7
  SSD - variabilní 0,1
  Dluhopis Republiky - reinvestiční 20,1
  Dluhopis Republiky - proti-inflační 69,3
  Dluhopis Republiky - fixní 0,8

  Graf - Věková struktura osob dle počtu prodaných SSD
  Věková struktura domácích fyzických osob dle počtu kusů v oběhu v % ()
  Držené SSD podle věku v % -
  0-30 let 3,4
  31-40 let 7
  41-50 let 24,2
  51-60 let 28,8
  61-70 let 25,3
  71-80 let 10,4
  81 a více let 1

  Graf - Rozdělení počtu držitelů dle počtu prodaných kusů SSD
  Rozdělení počtu držitelů* dle počtu kusů v oběhu (držitelů)
  50 tis. 150 tis. 250 tis. 350 tis. 450 tis. 550 tis. 650 tis. 750 tis. 850 tis. 950 tis. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 4 mil. 5 mil. 10 mil. 50 mil. 50 mil.+
  * domácí fyzické osoby
  Četnost (počet držitelů*) 1178 2467 2329 2100 1124 2288 769 523 535 271 652 3359 1019 419 454 518 195 16
  Kumulovaná četnost (v %) 5,8 18 29,6 39,9 45,5 56,8 60,6 63,2 65,9 67,2 70,4 87 92,1 94,1 96,4 99 99,9 100

  Distribuční místa

  Zvolte kraj

  Mapa české republiky Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj

  Pardubický kraj

  Logo - Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

  Česká spořitelna - distribuční místa a pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

  Telefonní informační linka: 800 207 207 (po – pá, 8 – 17)

  Obec Ulice PSČ
  Chrudim Palackého třída 801 537 01
  Pardubice třída Míru 72 530 02
  Svitavy Náměstí Míru 111/34 568 15
  Ústí nad Orlicí Mírové náměstí 87 562 12
  Logo - ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky

  ČSOB - distribuční místa pro Dluhopis Republiky

  Telefonní informační linka: 800 188 188 (po – pá, 8 – 17)

  Obec Ulice PSČ
  Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  Pardubice třída Míru 63 531 83
  Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  Logo - ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

  ČSOB - pobočky poskytující navazující služby pro Dluhopis Republiky

  Telefonní informační linka: 800 188 188 (po – pá, 8 – 17)

  Obec Ulice PSČ
  Česká Třebová Nádražní 547 560 02
  Chrudim Čáslavská 313 537 01
  Litomyšl Nerudova 1285 570 01
  Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 111/6 571 01
  Pardubice třída Míru 63 530 02
  Svitavy náměstí Míru 35/75 568 02
  Ústí nad Orlicí Komenského 156 562 01
  Vysoké Mýto náměstí Přemysla Otakara II. 215 566 01
  Žamberk Kostelní 85 564 01