Zájem občanů o státní dluhopisy roste i přes pandemii onemocnění Covid-19

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 23. prosince 2020 do 19. března 2021, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 3 228 193 738 Kč.

Zájem občanů o zhodnocení úspor investováním do státních dluhopisů neklesá navzdory tomu, že od vypuknutí zdravotní a ekonomické krize vyvolané pandemickým šířením viru SARS-CoV-2 již uběhl jeden rok. V posledních čtyřech po sobě jdoucích upisovacích obdobích emisí Dluhopisu Republiky, která probíhala od března 2020 do března 2021, upsali občané dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě přes 14,5 mld. Kč. Oproti upisovacím obdobím, která probíhala od března 2019 do března 2020, ve kterých bylo upsáno přes 10,3 mld. Kč, se tak jedná o nárůst zájmu o emise Dluhopisu Republiky o 40 %.

Nejvyšší zájem byl opět o proti inflační dluhopis. Novinkou desátého upisovacího období je osvobození výnosů dluhopisů od daně z příjmů dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Toto osvobození se vztahuje rovněž na dluhopisy nabízené v právě probíhajícím upisovacím období.

V níže uvedeném grafu je zobrazena věková struktura vlastníků všech doposud vydaných emisí Dluhopisu Republiky. Zajímavostí je, že nejstarší vlastník právě vydané emise Dluhopisu republiky oslavil v průběhu upisovacího období své 93. narozeniny. Investovat do státních dluhopisů je možné v každém věku.

Věková struktura vlastníků emisí Dluhopisu Republiky (v %)
Podíl
0-30 let 3,4
31-40 let 6,6
41-50 let 23
51-60 let 27,7
61-70 let 26,5
71-80 let 11,6
81 a více let 1,2

Občané za uplynulých deset upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 28,7 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany na celkovém státním dluhu dosahuje 1,2 %. V absolutních číslech se jedná o 28,8 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje jedenáctým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 22. března 2021 a bude ukončeno dne 18. června 2021. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. července 2021.