Vyplnění Čestného prohlášení k Žádosti o úpis státních dluhopisů České republiky

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí upozorňuje všechny žadatele o úpis státních dluhopisů, že v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je žadatel povinen vyplnit Čestné prohlášení v případě, přesáhne-li upisovaný počet kusů dluhopisů každé jednotlivé emise hodnotu stanovenou příslušnými emisními podmínkami. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč.

V Čestném prohlášení upisovatel uvádí požadované údaje a informace ohledně původu finančních prostředků určených k úhradě ceny úpisu dluhopisů a zároveň zamýšlený účel úpisu dluhopisů. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis každé jednotlivé emise, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

Originál Čestného prohlášení je třeba zaslat na adresu:

Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10  Praha 1

Prohlášení lze případně zaslat také prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Ministerstva financí, jejíž ID je xzeaauv. Čestné prohlášení nelze zaslat prostřednictvím e-mailové schránky.

Datum nejzazšího doručení Čestného prohlášení na Ministerstvo financí je shodné s datem pro připsání peněžních prostředků na úhradu ceny upisovaných dluhopisů. Pro aktuálně nabízené emise Dluhopisu Republiky je třeba Čestné prohlášení doručit do 16. 9. 2019.