Čestné prohlášení

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 15. 6. 2020

V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je v Čestném prohlášení upisovatel povinen uvést požadované údaje a informace ohledně původu finančních prostředků určených k úhradě ceny úpisu dluhopisů, a to včetně identifikace zdroje a rozmezí příjmů či jiného majetku upisovatele, jehož prostřednictvím nepřímo došlo k úhradě ceny úpisu dluhopisů. Zároveň se v Čestném prohlášení uvádí zamýšlený účel úpisu dluhopisů.

Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, je upisovatel povinen Čestné prohlášení podat. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají.

Pro ilustraci:
Podá-li například upisovatel dvě žádosti o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, ISIN CZ0001005730, první v hodnotě 150 000 Kč přes distributora, druhou v hodnotě 250 000 Kč prostřednictvím elektronického přístupu, celková hodnota upisovaných dluhopisů za ISIN CZ0001005730 je 400 000 Kč, proto je nutné vyplnit Čestné prohlášení.

V případě, že upisovatel podá dvě žádosti o úpis dvou různých typů dluhopisu, např. Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, ISIN CZ0001005730, v hodnotě 200 000 Kč a dále Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, CPI %, ISIN CZ0001005722, též v hodnotě 200 000 Kč, Čestné prohlášení podávat nemusí, neboť upisovaný počet kusů dluhopisů každé jednotlivé emise nepřesáhl 300 000 Kč.

V samotném Čestném prohlášení je nezbytné vyplnit jednak Část A – účel (důvod) úpisu, ale rovněž je nutné vybrat jednu z odpovědí v Části B – původ finančních prostředků. V obou částech je možné zvolit i více typů odpovědí.

Čestné prohlášení k Žádosti o úpis státních dluhopisů České republiky se jednoduše vyplní a odešle prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Formulář není nutné zasílat poštou na Ministerstvo financí.