Příručka investora

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 20. 9. 2021

1. krok

Dluhopis Republiky je možné pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů.

Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu:

Máte-li elektronický přístup ke správě majetkového účtu již zřízen, pak můžete Dluhopis Republiky pořídit zde. V případě, že již nemáte k dispozici přihlašovací údaje, kterými jsou Osobní číslo a PIN, můžete požádat o jejich opětovné zaslání nebo se přihlásit prostřednictvím portálu eidentita.cz s využitím prostředku s úrovní záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, bankovní identita).

V případě, že Vám elektronický přístup ke správě majetkového účtu, který Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu, dosud nebyl zřízen, můžete si jej zřídit plně online prostřednictvím eidentita.cz nebo osobně na vybraných pobočkách smluvních distributorů. Podrobné informace k postupu jeho zřízení naleznete v sekci Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Osobně na pobočce smluvního distributora:

Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat taktéž prostřednictvím vybraných poboček smluvních distributorů. Podáním Žádosti Vám bude automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu, který Vám umožní nepřetržitý zabezpečený přístup k majetkovému účtu. Přihlašovací údaje (Osobní číslo a PIN) obdržíte do 14 dnů po uhrazení ceny upisovaných dluhopisů na platební účet distributora. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu, kterou uvedete v Žádosti. Alternativou k výše uvedeným přihlašovacím údajům je možnost přihlášení prostřednictvím portálu eidentita.cz s využitím prostředku na úrovni záruky vysoká nebo značná (např. eObčanka, bankovní identita).

Při pořizování státních dluhopisů prostřednictvím distributora Vám budou předloženy k podpisu následující dokumenty:

Česká spořitelna, a.s.:

  • Smlouva o investičních službách
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky
  • Znalostní profil klienta
  • Ilustrace dopadu nákladů na návratnost investice

Československá obchodní banka, a. s.:

  • Komisionářská smlouva
  • Žádost o úpis státních dluhopisů České republiky

V případě, že nejste klientem Československé obchodní banky, a. s., bude Vám k podpisu předložen také Identifikační list.

Přesáhne-li celková hodnota upisovaných dluhopisů dané emise Dluhopisu Republiky částku stanovenou příslušnými emisními podmínkami, je upisovatel povinen podat Čestné prohlášení. Pro všechny dosavadní emise Dluhopisu Republiky činí tato částka 300 000 Kč. Pokud podá upisovatel více Žádostí o úpis, počty kusů upisovaných dluhopisů se sčítají. Je-li Žádost o úpis podávána na pobočce smluvního distributora a hodnota upisovaných dluhopisů přesáhne výše uvedenou částku, pak je k podpisu předložen příslušný formulář Čestného prohlášení.

K podpisu Vám může být předložena i další dokumentace v závislosti na aktuálních požadavcích distributora.

Na pobočce smluvního distributora je možné si nechat vystavit ozdobnou variantu Pamětního listu emise, a to již při samotném úpisu nebo kdykoliv poté. Pamětní list je zasílán na doručovací adresu uvedenou v žádosti.

2. krok

Cenu Vámi pořizovaných státních dluhopisů je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit nejpozději do 27. 12. 2021.

V případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, uhradíte cenu úpisu přímo na platební účet Ministerstva financí (platební údaje se generují po potvrzení požadavku na úpis žadatelem). Pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora, je třeba provést platbu na platební účet distributora (platební údaje jsou uvedeny v žádosti o úpis). Okamžikem připsání ceny upisovaných státních dluhopisů na platební účet k tomu určený se Žádost o úpis stává ze strany upisovatele platnou, závaznou a neodvolatelnou. Pokud nebude platba připsána na účet do výše uvedeného termínu, tj. 27. 12. 2021, Vaše Žádost o úpis bude stornována.

V případě, že jste Dluhopis Republiky upsal/a prostřednictvím elektronického přístupu, můžete si ověřit stav úhrady ceny dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, kde je rovněž možné opětovně zobrazit platební údaje pro zaslání peněžních prostředků na úhradu ceny pořizovaných dluhopisů, a to pod horizontální záložkou „Požadavky“, kde je třeba ve sloupci „Druh požadavku“ kliknout na příslušný požadavek na úpis.

3. krok

K 3. 1. 2022 budou Vámi pořízené dluhopisy připsány na majetkový účet, který Vám bude zřízen v samostatné evidenci Ministerstva financí, pokud jste dosud nevlastnil/a některou z předcházejících emisí státních dluhopisů pro občany.

další fáze

Po datu vydání státních dluhopisů si můžete prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu zobrazit výpis z majetkového účtu, na kterém jsou evidovány Vaše státní dluhopisy. Papírové výpisy jsou zpoplatněny a je možné o ně požádat prostřednictvím smluvního distributora.

U jednotlivých emisí Dluhopisu Republiky bude každoročně docházet k reinvestici výnosu dluhopisu na Váš majetkový účet. K datu splatnosti Vám bude vyplacena výsledná částka včetně reinvestovaných výnosů dluhopisu a posledního výnosu dluhopisu na Váš platební účet.