Nejčastější dotazy

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 1. 9. 2014

Níže naleznete k nahlédnutí nejčastější dotazy ke spořicím státním dluhopisům a poskytnutí dalších informačních služeb souvisejících se spořicími státními dluhopisy.

Co znamená Označení emise (ISIN), které je uvedeno na výpisu z majetkového účtu spořicích státních dluhopisů?

Označení emise (ISIN) je identifikační označení dluhopisů. Konkrétní označení jednotlivých spořicích státních dluhopisů, které byly vydány v konkrétních sériích emisí, naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Typy dluhopisů.


Při pořizování spořicích státních dluhopisů jsem uvedl/a údaje, které se však změnily. Jakým způsobem je možné provést jejich změnu?

Změna veškerých údajů týkajících se vlastníka spořicích státních dluhopisů (adresy, platebního účtu, příjmení, …) může být provedena prostřednictvím kteréhokoli z distributorů na pobočkách poskytujících služby ke spořicím státním dluhopisům (mapu a seznam distribučních míst naleznete: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst) nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (více informací naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu). Změna údajů není zpoplatněna.


Zjistil/a jsem nesrovnalosti na výpisu z majetkového účtu, na koho se mám obrátit?

V tom případě nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese sporicidluhopisy@mfcr.cz.


Při jaké příležitosti mi bude doručován výpis z majetkového účtu?

Máte-li zvolenu jednu z možností "Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu" nebo "Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu doporučenou zásilkou výhradně jen do vlastních rukou adresáta", výpis z majetkového účtu Vám bude v současné době doručen do Vaší poštovní schránky nebo doporučeně do vlastních rukou při těchto příležitostech:

  • k datu vydání spořicích státních dluhopisů
  • k datu reinvestice výnosu dluhopisu
  • k datu předčasného splacení
  • k datu splatnosti dluhopisů
  • k datu reinvestice dluhopisů

V případě zvolené možnosti "Nepřeji si zasílat výpis z majetkového účtu" Vám výpis z majetkového účtu nebude odeslán. Zároveň po prvním přihlášení k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu se již výpisy z majetkového účtu nezasílají, neboť elektronický přístup plně nahrazuje papírové výpisy a uživatel si je může vytisknout kdykoli a k jakémukoli datu sám.

Pokud vlastníte pouze spořicí státní dluhopisy z pilotní emise a pokud jste neprovedli změnu způsobu zasílání výpisu z majetkového účtu na jednu z možností "Přeji si zasílat výpis z majetkového účtu doporučenou zásilkou výhradně jen do vlastních rukou adresáta" nebo "Nepřeji si zasílat výpis z majetkového účtu", výpis z majetkového účtu Vám bude k výše uvedeným příležitostem doručen obyčejným psaním.


Jak a kde si mohu pořídit spořicí státní dluhopisy?

Spořicí státní dluhopisy si můžete pořídit prostřednictvím kteréhokoli z distributorů (mapu a seznam distribučních míst naleznete: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst) nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu (pouze za předpokladu, že již máte zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu, více informací naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu).


Jak jsou spořicí státní dluhopisy úročeny?

Výnosy příslušných spořicích státních dluhopisů naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Úrokové sazby.


Kdy si mohu spořicí státní dluhopisy pořídit?

Upisovací období pro jednotlivé spořicí státní dluhopisy naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Upisovací období.


Kolik spořicích státních dluhopisů si mohu pořídit nejvíce/nejméně?

Minimální počet kusů dluhopisů, které si můžete pořídit, je 1000 ks. Maximální počet kusů spořicích státních dluhopisů, které si můžete pořídit, se liší a je uveden v příslušných emisních podmínkách jednotlivých spořicích státních dluhopisů, které naleznete: Úvodní stránka > Předpisy > Emisní podmínky nebo na internetových stránkách: Úvodní stránka > O dluhopisech > Typy dluhopisů. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 1 Kč.


Do kdy musím uhradit cenu pořizovaných spořicích státních dluhopisů?

Cenu upisovaných dluhopisů je třeba uhradit nejpozději do termínu, který je uveden v příslušných emisních podmínkách jednotlivých spořicích státních dluhopisů. Konkrétní termíny naleznete: Úvodní stránka > Předpisy > Emisní podmínky. Nebude-li úhrada ceny pořizovaných dluhopisů připsána na platební účet určený pro úhradu ceny dluhopisů do příslušného počtu pracovních dnů, žádost bude stornována.


Kolik platebních účtů můžu mít uvedeno na svém majetkovém účtu, kde se evidují spořicí státní dluhopisy?

K majetkovému účtu vedenému v samostatné evidenci státních dluhopisů se vztahuje vždy pouze jeden platební účet.

Uvádíme konkrétní příklad: Upsal/a jste spořicí státní dluhopisy ve vánoční emisi 2012 a pro výplatu výnosů a splacení jmenovité hodnoty jste uvedl/a určité číslo platebního účtu. V jarní emisi 2013 jste upsal/a spořicí státní dluhopisy, ale rozhodl/a jste se uvést jiné číslo platebního účtu pro výplatu výnosů a splacení jmenovité hodnoty těchto dluhopisů než v jarní emisi. Výnosy a jmenovitá hodnota z jarní i z vánoční emise spořicích státních dluhopisů pak budou vyplaceny na platební účet, který byl uveden jako poslední.


Je možné dostat peníze předčasně zpět (předčasně splatit)?

Samozřejmě, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat u kteréhokoli z distributorů nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to k předem stanoveným datům.

Minimální počet dluhopisů pro požadavek na předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení je 1000 kusů. V případě, že počet kusů dluhopisů vlastníka je menší než 1000, může vlastník dluhopisů žádat o předčasné splacení v počtu kusů menším než 1000, pokud požádá o splacení všech kusů jím vlastněných dluhopisů dané emise evidovaných na jeho majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu dni nejvýše 50 % kusů.

Více informací, včetně termínů pro předčasné splacení naleznete: Úvodní stránka > O dluhopisech > Předčasné splacení.


Kdy mohu požádat o reinvestici dluhopisů? Do jakých dluhopisů mohu reinvestovat dluhopisy?

Období, ve kterém je možné podat žádost o reinvestici spořicích státních dluhopisů, je stanoveno v dostatečném předstihu, a je zveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup. Ministerstvo zveřejňuje stejným způsobem i dluhopisy, do nichž bude moci vlastník dluhopisů reinvestovat jmenovitou hodnotu, popř. poslední výnos dluhopisu, části nebo všech jím vlastněných dluhopisů v souladu s příslušnými emisními podmínkami. Podrobnější informace naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Reinvestice jmenovité hodnoty.


Jaké dokumenty budu podepisovat při podání žádosti o úpis spořicích státních dluhopisů u distributora?

Podepisované dokumenty závisí na konkrétní situaci a na Vámi vybraném distributorovi. Výčet těchto dokumentů v členění dle distributorů naleznete: Úvodní stránka > Příručka investora > Příručka investora v jednotlivých krocích.


V jednotlivých emisích spořicích státních dluhopisů jsem pořídil/a více druhů dluhopisů. Přišel mi však pouze jeden výpis z majetkového účtu. Kdy mi bude doručen výpis pro další dluhopisy?

Výpis z majetkového účtu pro spořicí státní dluhopisy upsané v jednotlivých emisích měl přijít pouze jeden. A to bez ohledu na počet objednávek, které jste v průběhu několika upisovacích období provedl/a, bez ohledu na počet druhů dluhopisů, které jste si pořídil/a a bez ohledu na počet distributorů, u kterých jste si dluhopisy pořizoval/a.

Výpis z majetkového účtu je vždy rozesílán k jednomu datu a k jednomu majetkovému účtu, a to pouze v jednom vyhotovení. Jinými slovy výpis obsahuje všechny pořízené typy dluhopisů, které jsou evidovány na Vašem majetkovém účtu v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí zřízeném za tímto účelem. Pokud jste si pořídil/a více typů spořicích státních dluhopisů, potom jsou jednotlivé dluhopisy odděleny tučnou čarou, přičemž jiný typ dluhopisu začíná řádkem "Označení emise (ISIN)". Výpis by měl být natištěn oboustranně. Pokud ve výpisu nenaleznete všechny Vámi vlastněné spořicí státní dluhopisy nebo pokud se na Vašem výpise nacházejí jiné nesrovnalosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese sporicidluhopisy@mfcr.cz.


Jaké je nejzazší datum pro převod či darování spořicích státních dluhopisů, kterým se blíží datum splatnosti?

Nejzazší datum pro provedení převodu či darování je měsíc před samotným datem splatnosti daného spořicího státního dluhopisu. Toto datum je uvedeno v příslušných emisních podmínkách spořicích státních dluhopisů, které naleznete: Úvodní stránka > Předpisy > Emisní podmínky.

Například nejzazší datum pro podání žádosti o zápis převodu či žádosti o provedení darování Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012–2013, CZ0001003594, bylo 11. 11. 2013 (tento dluhopis měl datum splatnosti 12. 12. 2013).


Nemohu najít své přihlašovací údaje k elektronickému přístupu ke správě majetkového účtu. Jakým způsobem o ně mohu opětovně požádat?

Pro přihlášení k elektronickému přístupu jsou zapotřebí dva údaje, a to osobní číslo a PIN. Osobní číslo Vám bylo po zadání požadavku odesláno na Váš mobilní telefon uvedený v samostatné evidenci státních dluhopisů a PIN Vám byl odeslán obyčejným psaním na doručovací adresu, která je rovněž zaznamenána v samostatné evidenci státních dluhopisů. Pokud potřebujete opětovně zaslat osobní číslo nebo PIN, kontaktujte z Vašeho mobilního telefonu (ten, který jste uvedl/a do žádosti související se spořicími státními dluhopisy) infolinku spořicích státních dluhopisů 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00).


Podléhají spořicí státní dluhopisy zdanění?

Podrobné informace týkající se zdanění naleznete internetových stránkách Finanční správy, které naleznete: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi.


Jak mohu požádat o zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu?

O zřízení elektronického přístupu může požádat každý vlastník spořicích státních dluhopisů, a sice podáním Žádosti o zápis změny údajů u kteréhokoli z distributorů. Seznam poboček, které poskytují navazující služby související se spořicími státními dluhopisy, naleznete: Úvodní stránka > Užitečné > Mapa a seznam distribučních míst. Uvádíme, že z hlediska doby vyřízení je výhodnější navštívit distributora, u kterého již byla podána Žádost o úpis nebo jiná žádost související se spořicími státními dluhopisy. Pro zřízení elektronického přístupu k majetkovému účtu je nutné v Žádosti o zápis změny údajů uvést číslo mobilního telefonu (tedy nikoli pevnou linku). Na základě žádosti jsou poté automaticky vygenerovány přihlašovací údaje. Z bezpečnostních důvodů je část přihlašovacích údajů zasílána na mobilní telefon a část poštou na doručovací adresu uvedenou v samostatné evidenci státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.